Maqaa ABOtiin Gantootaaf Suuqa Bananii Daladala Siyaasaa Gaggeessuun Nuuf Haaraa Ta’uu Baatus,

#Maqaa ABOtiin Gantootaaf Suuqa Bananii Daladala Siyaasaa Gaggeessuun Nuuf Haaraa Ta’uu Baatus, Dhugaa Jiru Ummata Keenya Hubachiifnee Burjaajii Irraa Oolchuuf ABOn Tokko Malee, Lamaa fi Sanaa Ol Hin Jiru.
 
Waaqoo Noolee tiin 02, 03, 2021==
Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)n Jaarmiyaa siyaasaa Seerawaa,
-Heera,
-Seera,
-Sagantaa siyaasaa,
-Seera Naamusaa fi Danbii adabaa qabu,
kan Hooggansa isaa:-
-Hooggana Gumii Sabaa(GS), -Hooggana Shanee Gumii Gumii Sabaa(SHG GS),
-Hayyu Duree (HD)
 
itti gaafatama qaama aangoo ol aanaa qabu Kora Sabaa Ummata Miiliyoona 60 ol bakka bu’een kan filatamaniin kan taliigamuu fi
-Caasaa Jaarmiyaa bal’aa biyyaan alaa fi biyya keessatti hanga gandeen baadiyaa Horsiisee Bulaa fi Qonnaan bulaatti diriirfatee qabu, Jaarmiyaa siyaasaa kabajamaa fi jaalatamaa wabii nageenyaa Oromiyaa, Ethiopia fi Gaanfa Afrikaati.
 
Shirri diinaa fi Lukkeelee diinaa keessaa fi alaan Yeroo dha yerotti ABO Dhabamsiisuu, dadhabsiisuu fi jaatanaayaa taasisuuf shiramaa ture milkaayeefii hin beeku kana hoodas hin milkaayu; ABOn jaarmiyaa dhiigaa fi lafee Jaallaniitiin ititee as gahe dhaaba kaayyoo qabu Onnee Ummata Miliyoonotaa kessaa jiru waan ta’eef.
 
“Namni Bishaan Nyaate Hoomacha Bishaanii Qabata” akkuma jedhamu, murni Shiftaa PP gadaa aangoo bulchiinsa isaa fixee Taankii fi Baankiin wixfifataa jiru Suuqa daldala siyaasaa banuufiin Gantoota, Ayyaanlaallattootaa fi Danta buleeyyii fuuldura buusee ijibbata maayiif yeroo itti watwaatu argaarra.
“Fakkeessaan Shishii Buna Hin Gootu” Murni Shiftaa PP filannoo daldala siyaasaa gaggeessaan, filannicha filannoo sirrii fi haqa qabeessa fakkeessuuf namoota dhuunfaa Jaarmiyaa keessaa dantaan bitatee maqaa jaarmiyaa akka Bexxelatan taasisuun olola burjaajiin yeroo itti ummata keenya afanfajiii itti uumuuf yaalan argaarra.
 
Burjaajii amma taasisaa jiraniin “Jimaataa fi Sanbata ABOn Kora Sabaa gaggeefata” kan jedhuu dha. Maqaa ABO tiin gantootaaf Suuqa bananii daladala siyaasaa gaggeessuun nuuf haaraa ta’uu baatus, Dhugaa jiru ummata keenya hubachiifnee Burjaajii irraa oolchuuf ABOn tokko malee, lamaa fi sanaa ol hin jiru.
 
ABOn Seeraa fi Seenaanis jiru kan amma HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaatiin hoogganamu dhaaba Akeeka, Kaayyoo fi galma mataa isaa qabu dhaaba baroota 1970oota keessa hundeefamee dha.
Kanaaf, Koreen Qopheesituun Kora Sabaa ABO, Kora Sabaa ABO Yaamuuf Sochii Irra Jiraa fi Korri Sabaa ABOn Waamameen Wal Adda!
 
Kora sabaa gaggeesinaan warri Suuqa keessa taa’ee maqaa ABO tiin daldala siyaasaa gaggeessaa jiru ABO bakka bu’an osoo hin taane daldaltoota siyaasaa Kaayyoo ummata bal’aa dantaa dhuunfaa isaaniitti gurguratanii dha.
 
Waan ta’eef, ummanni keenya keessaa fi alaan jirtan Akeekaa fi Kaayyoo ABO jala masakamaa jirtan, dhimmoota QBO ABOn hooganamuu karaa caasaa dhaabaatiin hordofuu irraa kan hafe Afanfajjii Xawalwaallotaatiif gurra hin kenninaan dhaamsa yerooti.

Uffati aaddee Adaanachi Abeebee kun hin bareeduu? Uffannaa aadaa kan eenyu tii?