Manni muuziqaa Afaan Oromoo ‘jalqabaa’, Madda Walaabuu eessa jira?

Manni muuziqaa Afaan Oromoo ‘jalqabaa’, Madda Walaabuu eessa jira?


Fayyisaa Lalisaa ganna lama booda badhaasa Olimpiika Riyoo fudhate.

Fayyisaan gaafa biyyatti deebi’u gaaffifi deebii BBC waliin taasiseen, deebi’uu isaatti ”Miira walmakaatu natti dhagahama,” jedhee ture. Odeessicha asii dubbisaa Jaaladhaa | Waliif qoodaa | Horaa bulaa


Ajajaan Humna Raayyaa Ittisa Biyyaa kan zoonii Kaabaa M/J Getaachoo Guddinaa ka’umsa rakkoo nageenyaa tibbana naannoo Amaaraa Walloofi Shawaa Kaabaatti uumame ni dubbatu.