Mana hidhaa Masaraa Kumsaa Morodaa

Mana hidhaa Masaraa Kumsaa Morodaa

Oromoonni armaan gadii sababa qabsoo Oromoo deeggaraniif hidhamanii jiru. Yeroo ammaa masaraa Kumsaa Morodaa keessatti dararamaa jiru. Walitti 56 turan; isaan keessaa 33 maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffamee jira.
Maqaan isaanii:
1. Kabbadaa Namarraa – umurii 73
2. Guutunii Birhaanuu
3. Elemoo Zalaalam
4. Abrihaam Fiqaaduu (Baabbii)
5. Dinqaa Ga’isaa (Abbush)
6. Waaqtolee
7. Daraaraa Injiguu
8. Mitikkuu Laggasaa (Iddoo)
9. Addaamuu Warqinaa
10. Dirribaa Bayyanaa
11. Amaanu’eel Yaadataa
12. Yooseef Tasfaayee
13. Lalisaa Baqqalaa
14. Ayyalee Eebbaa
15. Abrihaam Waaggaarii
16. Jabeessaa Bulchaa
17. Galaasaa Efireem
18. Asfaawu Aagaa
19. Dassaaleny
20. Musxafaa Muhaammad
21. Gaaromsaa Waaqtolaa
22. Gammachuu Abarraa
23. Gammachuu Qana’aa
24. Tolasaa
25. Milkeessaa Mulugeetaa
26. Ayyaanaa Qalbeessaa
27. Tamasgeen Shimee
28. Gammachuu Dassaaleny
29. Dirribsaa Dagguu
30. Firoomsaa Qunaasee
31. Abbush Asnaaqee
32. Shimallis
33. Jamaal Mohaammad
Adaraa lubbuun jiraachuu fi dhiisuun keenya gaaffii jala waan jiruuf miidiyaa danda’ame hundatti nuuf haa darbu jedhanii dhaammataniiru.

ኦሮሚያ ውስጥ በአብይ ቅጥረኛ እያተጫፋጫፌ ያለው ሀጋር መከላከያ ተብሎ ያምጣራ ነው።
ሞት ለቅጥረኛ!