Mallatooleen Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) maal fa’adha?

Mallatooleen Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) maal fa’adha?

Ummannii keeny Bishaan harka itti dhiqatuu fi Qulqullina ittiin eegu dhiisaatii kan dhuguyyuu dhabee akkana Rakkachaa jira. Kuni foo too torbeedhuma kana keessa ka’e!!
Rabbii ummata keenya haa dhaqabu malee mootummaa ummata dhaqabullee qabna Hin Se’u!

Zak Kedir Dube


Mallatooleen Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) maal fa’adha?
– Hoo’a qaamaa (garmalee nama hoo’isuu).
– Qufaa (irra jireessaan qufaa gogaa yoo ta’u, namoootni tokko tokko ammoo aakee/aakkita qabaachuu malu).
– Dadhabii (garmalee nama dadhabsiisuu).
– Kokkee/qoonqoo nama goggogsuu

– Namoota dhukkubichi itti hammaate ammoo – Qillensi hanqachuufi garmalee nama hargansiisuun ni jiraata.

– Darbee darbee ammoo bowwoo, maashaaleefi buuseewwan irratti dhukkubbiin jiraachuu, nama qorrisisuufi nama hollachiisuu, funyaan namaa akka waan ukkamamuu ta’uu, lollojjiifii haqqeen darbee darbee muldhachuu danda’u.

* Hubachiisa: Mallatooleen kun hundi yeroo tokko muldhachu dhabuu danda’u. Isaan keessaa muraasni qofa nama irratti muldhachuu danda’u. Namni mallattoolee kana muldhise hunduu dhukkubicha qaba jechus miti. Mallatooleen kun dhukkuboota biroo irrattis muldhachuu danda’u.

Ulfaadhaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!
Fayyaa ta’aa, fayyaa argadhaa!

©Dr. Nuredin L.