“Guyyaa kaleessaa jechuun guyyaa roobii magaalaa Sulultaatti taphin garee bulchiinsa

“Guyyaa kaleessaa jechuun guyyaa roobii magaalaa Sulultaatti taphin garee bulchiinsa magaalaa Sulultaafi garee magaalaa Maqalee jiddutti gara pirimeeriliigii xoophiyaatti ol dabalamuuf taasifamee ture. Taphini jalqabee osoo hin turin yeroo sadi addaan cite. Jalqaba roobatu ture. Itti aansee abbaan murtii yookaan taphachiisaan duraan taphachiisaa tureefi koomishiinariin duraan taphachiisaa turan sababa hin beekamneen jijjiiraman. Achi booda abbaa murtee (taphachiisaa) haaraafi koomishinaarii haaraan taphini jalqabame. Itti aanse abbaan murtii haaraan taphachiisuu jalqabe sun sababa quubsaa malee dursaa garee taphattatoota bulchiinsa magaalaa Sulultaa kan ta’e taphataa Tolosaa jedhamuuf sirnaan nu taphachiisi waan isaan jedhee gaafateef qofa kaardii keelloo kenneef.

Itti aansuun yeroo taphinni daqiiqaa 69ffaa irra ga’u jechuun murtii sirrii hin taane ammas garee magaalaa Maqaleetiif kenne. Kana booda dubbiin jabduun gad dhufte. Taphatoonni bulchiinsa magaalaa Sulultaa mormii cimaa dhageessisan. Achumaan kaardiin diimaan dursaa garee isaanii Tolosaaf kenname. Akka kanaan dhuma irratti taphinni addaan cite. Abbaan murtee injifannoo garee bulchiinsa magaalaa Maqaleetiif labse. Guyyaa har’aa Federeeshiniin xoophiyaa abbaa murtee yakka kana garee bulchiinsa Magaalaa Sulultaa irratti hojjate irratti murtii waggaa tokkoo tapha kamuu akka hin taphachiifne dabarsanii jiru. Abbaan murtii yookaan taphachiisaan yakka kana raawwate Darajjee Gabree jedhama.”

Via : Yaya Beshir