Magaalaa Finfinneefi:Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa (Oromia Youth Leaders/Qeerroo)

Magaalaa Finfinneefi: Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa (Oromia Youth Leaders/Qeerroo)

Maqaa Manneen Ijaarsa Kondominiyeemiitiin Yakka Uummata Oromoo Naannawaa Finfinneefi Finfinnee Keessa Jiraaturratti Dalagamaa Jiru:

(seenaadhugaasite)—-Qotee Bulaa Oromoo Jiraattoota Naannawaa Finfinnee lafaafi qe’ee isaa Irraa buqisuun manneen Kondominiyeemii irratti ijaarratani abbaa qe’ee, qe’ee dhabdeefi qabeenyaa dhabsiisuun jiruuf jireenyaan gadadamee waardiyaa isaanii ta’ee akka jiraatu godhaniru.
1ffaa. Manneen Kondominiiyeemii kana keessa qotee bulaan Oromoo abbaan lafaa bakkuma keessa bulu kutaa tokko illee hin arganne.
2ffaa. Ilmaan Oromoo jiraattootni Magaalaa Finfinneefi hojjettoota mootummaa sirnichaa keessatti ogummaa garaagaraan uummata tajaajilan illee dabalatee carraa mana kondominiyeemii Oromoo ta’uu isaaniitiin dhorkatamaniiru.
3ffaa. Haala kanaan manneen kondominiiyeemii kana dhuunfatee kan jiru aangawoota olaanoo amanamoo sirna EPRDF/TPLF qofaa ta’uun beekamaadha. Kana abbaan fedhee irra deemee waan mirkaneeffachuu danda’udha.
4.ffaa Tooftaan Master Plan Finfinnee ammas maqaa Ijaarsa manneen kondominiiyeemii magaalaa babaldhisuu jedhuun ittuma fufee qotee bulaa Oromoo qe’eefi qabeenyaa irraa buqqisaa jira.
5ffaa. Warri ergamtootni wayyaanee Oromoos ta’ee lammiin biraa lafa Oromoo saamuu keessa harka qaban, akkasumas wayyaaneen mana kondominiiyeemii kenniteef dhugaan kun akka dubbatamu hin barbaadan. Marsaalee social mediafi media of harkaa qabanitti fayyadamuun ajanda diinummaa diinni facaasuun sagalee uummataa ukkamsuuf kanneen muddama oolanis hedduudha, abbaan haqaa ni injifata Oromoon kana of irratti ilaaluu hin qabu!!
Walumaagalatti yakki uummata Oromoo Magaalaa Finfinneefi qotee bulaa naannawaa Finfinnee jiraatan irratti rawwatamaa jiru dubbatamee hin dhumu, furmaatni uummaatni Oromoo qabu tokkummaa isaa jabeeffachuun qabsoo isaatti jabaachuu qofaan mirgi uummata keenyaa kabajama!!