Magaala Naqamteetti waraanni biltsiginnaa dargagoota 4 manaa basee ajjeesuun isaa mirkanaa’era.

Magaala Naqamteetti waraanni biltsiginnaa dargagoota 4 manaa basee ajjeesuun isaa mirkanaa’era.

Mootummaan kallatti kaa’era, kallattiin kunis haala kanaan mootummaa kana itti fufsiisuun waan hin danda’aneef Qerroo magaala hunda irraa sochii mormii xindeessan list isaanii ba’ee akka ajjeefaman.
Manni hidhaa furmaata ta’uu hin dandeenye, darbees bakki itti hidhan hin jiru jedhameera.
Oromoon haala nama gaddisiisu keessa jira.
Ijjoolleen magaala naqamteetti ajjefaman ijjoollee aarsaa guddaa kafalan ta’uu odeefannerra.

#OGN_Godina Jimmaa aanaa Geeraa magaalaa Ciiraatti lafti yeroo gara yeroottii addaan dhohaa deemuun qabeenyaa hawaasaa, mana jireenyaa,daandii,tajaajila bishaanifi ibsaa irraatti miidhaa geessisa jira jedhameera.
Akkaa odeeffannoo Waajjira Sodaa Balaarraa argameetti yeroo ammaatti jiraattoonni yaaddoo hamaa keessa galuun hedduun isaanii mana jireenyaa gadhiisun bakka biraa kireeffatanii jiraachaa jiru jedhameera.