Maatiin Hacaalu murtiin xilahun yaami irrati dabre diraama kijibati male

Maatiin Hacaalu murtiin xilahun yaami irrati dabre diraama kijibati male nun ilaallatu jedhan gamach