Site icon Kichuu

Maaloo Adunyaatti nuuf iyyaa yaa sabaa Oromoo!! YAA OROMOO DHAGAYI!!

Maaloo Adunyaatti nuuf iyyaa yaa sabaa Oromoo!! YAA OROMOO DHAGAYI!!

Maaloo Adunyaatti nuuf iyyaa yaa sabaa suraan armaan gadiitti mul’atu kun godina H/G/Wallaggaa magaalaa Shaambuu bakka yeroo ammaa buufata konkolaataa ” jaarmeedaa”jedhamutti iddoo itti namootni dararamaa jiranidha manichi irra keesaan qorqorroo hin qabu ykn golgaa tokko illee hin qabu, balbala ykn cufantaa hin qabu qorra magaalaa kanaa mana keessattiyyuu hangam akka cimatu biyyi beeka mana fincaanii kan hin qabnedha. dhalli namaa bara wayyaanee 1ffaa iyyuu haala kanaan gidiraa hin argine bara wayyaanee 2ffaa ykkn ppp haala kanaan mana adabaa jedhamee itti gidiraa guddaa argaa jiru dha namootni magaalaa kanaa dhaqxanii mirkaneeffachuu dandeessu.haala kanaan jirachuu dhala Oromoo uummata adunyaatiin nuuf gahaa!

Exit mobile version