MAALIIF WAL SAKAALLAA?

Kaayyoo jalqabaa dhiisne
Maalif waliitti taanee gufuu?
Saba keenya du’aa jiruu
Keenya hojiin oduu afuufuu?
Me of gaafadhaa takkaa
Dhiisaati dubbii urgufuu.

Hunduu waan qabun birmatee
Maaf hin baane gayee isaa
Oliif gadi hafarfamuu
Dhiisaame akka qilleensaa.

Me takkaa of madaallaa
Waan irra jirru dhaabbannee
Sanyiin lafaarraa dhumnee
Akkamiin waa yaadu dadhabnee?

Beekaas qabnaayyuu danuu
Gootas baay’uma qabnaa
Maaliif karaa wal dhorkinee
Wal fuuldura dhaabbannaa?

Osoo qabnuu waan hundaa
Tawuuf deemna warra kolfaa
Alagaan nutti gammadee
Diinnis mana keenya horfa.

Imaana haa ta’u nutti
Wareegamni qerroo qaqqalii
Dhiigaa obbolaa keenyaatis
Maaliif dhowwinee madaallii?

Isaan waa hojjetanii darban
Imaanaa nurratti gatanii
Warri hardha wal qooddan
Me isin maal hojjetanii?
Tokko tokko odeessaa
Inni biras Kan biraa!
Yaanni nama hundaatuu
Namootaan maaf wal hiraa?

Oromoon safuu qaba
Seera tumata duruu
Kan kaleessa dubbacha turre
hardha iddosaa hin jiruu.

Maaliif daganne waadaa
Waan kaleessa hirphu galle
Kaleessa waliin kan turre
Hardhammoo maaf wal wallallee?

Kanaaf of haa beeknu daran
Lammii haa taanu fala
Akka waan abaarsa qabnuu
Me MAALIIF WAL SAKAALLAA?

Obsee Daanyeetiin

Via : Beekan G Erena/FB