Maaf bakka awwaalaa dhabde ati? Biyyoo biyya abbaa ofii Yoo jiran qotu, Du’an uffatu. Uumaan bulta Waaqatti,

Biyyoo biyya abbaa ofii

Yoo jiran qotu,

Du’an uffatu.

Uumaan bulta Waaqatti,

Maaf bakka awwaalaa dhabde ati?
“Dhamni (substance) Raada Gaarree maali?
Sirba kana keessatti artist Jaamboon waan hedduu dhaammata–dhamni dhamaa waan hedduu dha:

1) Mirga hordoftoota amantii Waaqeffannaa Oromootiif falma: Akkuma beekamu shira mootummaaleen Abyssinia darbaniis ta’ee kan amma jiru hordoftoota Waaqeffannaa balleessuuf waan ittiin fayyadaman keessa bakka awwaalchaa, bakka hordoftoonni Waaqeffannaa yoo du’an itti awaalaman, akka hin arganne gochuudhaani. Karaa kanaan manni amantaa ortodoksii mootummaalee kanniin waliin ta’uudhaan hordoftoonni Waaqeffannaa kunniin lafa awwaalchaa akka hin argannee shoora ol’aanaa taphachaa turte; ammas itti jirti. Jaamboo Jotee sirba kana keessatti haala kanaan daba (injustice) kana falma:
.
Biyyoo biyya abbaa ofii
Yoo jiran qotu,
Du’an uffatu.
.
Uumaan bulta Waaqatti,
Maaf bakka awwaalaa dhabde ati?

የቀኝ አክራሪ አማራ ኦርቶዶክስ ውስጥ በመመሸግ እምነቱን የፖለቲካ ምሽግ ማድረጋቸውን ባስቸኳይ ማቆም አለባቸው

ጉለሌ ፖስት