Lubni Balaay Mokonnin muudama aangoo Sinoodosii mana amantaa Ortodoksii didan.

Lubni Balaay Mokonnin muudama aangoo Sinoodosii mana amantaa Ortodoksii didan.

Sinoodosiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Luba Balaay Mokonniniif muudama kennus Lubi Balaay fudhachuu diduu isaanii xalayaadhaan deebisaniru.

Lubi Balaay xalayaa bareessan keessatti “gaaffiin aniifi koreen ani hoogganu gaafachaa turre gaaffii muudamaa yookin ramaddii osoo hin taane sababa rakkoo bulchiinsaan manni amantaa hordoftoota ishee dhabaa jirti waan ta’eef caasaan bulchiinsaa nuuf haa sirrattu kan jedhudha” jedhan.

Kanaaf hanga gaaffiin keenya kun deebi’uutti muudama mana amantaa kanaan kennameef akka hin simannee xalayaa barreessuun diduu isaanii Luba Balaay BBC’f mirkaneessaniru.

Lubi Balaay muudama hogganaa ‘Qajeelcha lallaba wangeelaafi ergama duuka bu’ummaa mana lubummaa Itoophiyaa’ akka ta’an ture Sinoodosiin mana amantaa Ortodooksii kan muude.

Odeessaalee dabalataaf: https://bbc.in/2Mk3axN