LTV WORLD: LTV SHOW : ሀገሪቷን መታደግ ያልቻልን እብዶች ነን

LTV WORLD: LTV SHOW : ሀገሪቷን መታደግ ያልቻልን እብዶች ነን

Good bel Selaalee!

ፀግሽ ገና ከጅምሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያደረገ ያለውን መሰሪ ተግባር በደንብ ተረድቶታል
የኦሮሞ ህዝብ ፀግሽን በደንብ መጠቀም አለበት

OBN ግንቦት 16፣2011 ገፅ ለገፅ ከጀዋር መሀመድ ጋር የተደረገ ቆይታ