Loltootni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti qooda fudhachuu gabaasni UN akeeke

Loltootni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti qooda fudhachuu gabaasni UN akeeke

Loltoota Somaaliyaa dhiyeenya Kaampii Moqaadishoo jirutti

Loltoota Eertiraatti dabalataan loltootni biyya Somaaliyaa waraana naannoo Tigraay keessatti qooda fudhachuu gabaasni UN akeeke.

(bbcafaanoromoo)–Sirna Dhaabbatni mootummoota Gamtoomanii diriirse keessatti qaamoleen ‘special Rapporteurs’ jedhaman qabiinsa mirga namoomaa biyyootaa of danda’uun qoratu.

Qaamolee akkasii keessaa tokko kan ta’e Mohaammad Abdulsalaam Baabikar haala mirga namoomaa Eertiraa ilaalchisee qorannoo gaggeessee gabaasa dhiyeesseen ”Loltootni Somaaliyaas naannoo Tigraay keessa jiruu” jedheera.

Gabaasa kana keessatti ”loltootni Somaaliyaa kaampii leenjii Eertiraa jiru irraa gara dirree lolaa naannoo Tigraayitti geeffamuu odeeffannoofi gaabasa argadheera” jedhe.

”Daangaa Itoophiyaa yeroo ce’anitti loltoota Eertiraan dabalamanii turan.”

Gabaasicha keessatti Loltootni mootummaa Somaaliyaa kun ”naannoo Aksuum qubatanii akka turan gabaafameera” jedha.

Mohaammad Abdulsalaam Baabikar gabaasa dhiyeesse keessatti mootummaan Somaaliyaa loltootni isaa naannoo Tigraay keessa jiru isa jedhame dhugaa mitii jedhaniiru.

Dabalataaniis Koreen Paarlaamaa Somaaliyaa loltootni biyyattii Eertiraatti leenjiif ergaman eessa akka bu’an pireezidantiin biyyatti ibsa akka kennan gaafatamuus odeeffateera.

Koreen dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi ittisaa paarlaamaa Somaaliyaa pireezidantiin biyyattii ergama addaa haala jiru qoratee qulqulleessu Asmaraatti akka ergan gaafateeras jedhameera.

Gabaasa kana keessatti mootummaan Itoophiyaas ta’e kan Eertiraa dhimma loltoota Somaaliyaa waan jedhan hin jiru.

Hanga ammaatti mootummootni lameen ifatti wanti jedhan hin jiru.

Qorannoon irra hedduu waayee qabiinsa mirga namoomaa Eertiraa keessa jiru ilaale kun tajaajila loltummaa daangaa hin qabne, hidhaa maatii firattootni akka gaafatan hin hayyamamne, mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuufi amantaa jaalatan hordofuu kan hin jirre ta’uu hanqinni olaantummaa seeraa dhimmoota addatti gabaasichi irratti xiyyeefateedha.

Qorataan kun gabaasa kana qopheessuuf baqattoota Eertiraa, dippiloomaatota, quuqamtoota mirga namoomaa, fi waldaalee hawaasaarraa odeeffannoo sadarkaa duraa saassabuu ibseera.

Gabaasni kun ji’a kana keessa yaa’ii waliigalaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniif dhiyaata.