Amma dubbii kaleessa loltoonni dhibbaan lakkaa’aman meeshaa hidhatanii Aratkiiloo deeman sana dhimmuma “Push Up” gootanii bira darbitaniiree?

Amma dubbii kaleessa loltoonni dhibbaan lakkaa’aman meeshaa hidhatanii #Aratkiiloo deeman sana dhimmuma “Push Up” gootanii bira darbitaniiree?Nagaadha’ jettaniima qoostanii?

– Loltoonni sun meeshaa hiikkadhaa jennaan didanii eegdota masaraa mootummaafi poolisoota Oromiyaa achitti ergaman wajjin walitti dhukaasuuf qophaa’anii hin turree?
– Dhimmi sun ganama kan jalqabe hanga galgalaatti furmaata dhabee muddamni guddaan hin turree?
– Gara boodaarra dubbiin hammaannaan ‘internet data fi Wifi’ hin balleessinee?
– Waraanni waamamee dhufee ‘standby’ hin taanee?
– Gaaffiin isaanii dhuguma dhimma miindaafi faayidaa wajjin walqabatedha taanaan maaf miidiyaadhaan hin darbiin haferee?

Qoosaa akkasii dhiisaa. Dhimmi kaleessaa dhimma qoosaadhaan bira darbamu miti. Waan jabaatu duubaan jira. Hattuun qe’ee namaa hatuusheen dura dhimma biraaf waan deemte fakkeessitee waan qe’ee sanaa jiru qoratti, haala isaa ilaalti. Maaltu jira maaltu hin jiru jettee naannoftee xiinxalti.
Dammaqii qe’ee eeggadhu yaa namichoo! Qe’een kee salphateera! Nama ajaja, eyyamaafi beekumsa keen ala qawwee qabatee qe’ee kee dhufu wajjin ‘push up’ hin hojjetiin! ‘Push up’ barbaadan utuu ta’ee qumxaafi jaapponii uffatanii mana ‘gym’ deemu malee qawwee qabatanii si bira hin dhufan!

Leta Kenei Aga

ONN:Oduu Olmaa Oromiyaa.Oct.10/2018