Lolli ABO fi ODP Gidduutti Deemaa jiru Daddaffiin Dhaabbachuu qaba jedhu Abbootiin Gadaa.

Lolli ABO fi ODP Gidduutti Deemaa jiru Daddaffiin Dhaabbachuu qaba jedhu Abbootiin Gadaa.


Akeekni Torbeen nagayaa kun waldhabdeen karaa marii akka hiikkamu jajjabeessuu dha. ABOn labsii abbootii Gadaa kana ifatti fudhatee jira. Garuu, mootummaan Itoophiyaa waraana labse dhaabee mariitti dhihaachaa hin jiru.
Abbootiin Gadaa kana sirnaan hubachuu qabu.
Torbeen nagayaa, torbee harka kennachuu miti. Ummatnis kana hubachuu qaba.
Haga qaamni hundi mariitti dhihaatanii waldhabdee jiru hin hiiknettis, torbaan nagayaa kun labsuma qofaatti hafuu mala.

Murtee fi labsii abbootii Gadaa ni deeggarra- jiraattota godina Gujii

Finfinnee, Amajjii 10,2011(FBC)- Jiraattonni godina Gujii labsii abbootii Gadaa kan deeggaran ta’uu beeksisan.

Jiraattonni godina Gujii magaalaa Adoolaa Waayyaa fi aanaalee godinichaa addaddaa murtee nageenyaa abbootiin Gadaa tibbana dabarsan ni deeggarra; biras dhaabbanna jedhaniiru.

Kunis godinichatti nageenya waaraa uumuuf sochii taasifamu waan ta’eef labsii nageenyaa labsame cinaa dhaabbachuun milka’ina isaatif ga’ee keenya ni ba’anna jedhaniiru.

Godinichatti waltajjiin marii “gaaddisa wal dhaggeetti Oromoo” taa’ameera.

Abbootiin Gadaa Oromoo Gujii rakkoo nageenyaa mudate hiikuuf torbee darbe ‘labsii torbee nagayaa’ labsuun isaanii ni yaadatama.

Bu’a qabeessummaan labsichaas waan mirkanaa’ef, torbee kanas itti daballee torbee nagayaatti labsineerra jechuun isaanii ni yaadatama.

FBCAfanoromo