Liyyuu Poolisiin Abdi Iiley balaallefattee Poolisii Oromiyaatti harka kennataa

Liyyuu Poolisiin Abdi Iiley balaallefattee Poolisii Oromiyaatti harka kennataa jirtii. Baay’een isaani gosa Jaarso, kanaaf Oromoomodhumatu of baree uummatatti deebi’e.


Odeeffannoo Onnee Nama Tuqu: Namni Nagaash Haayilee jedhamuufi suuraan isaa armaan gaditti argamu kun seeraan ala bosona qabatee buna oomishaa kan ture yoo ta’u, kan odina JIMMAA Aanaa Limmuu_Kossaa ganda Algee_Ilfataatti ijoollee Oromoo lama rasaasaan rukutuun Juundii_Abbaa_Raagoo kan jedhamu ajjeesuun kan biraa tokko madeessuu isaa kaleessa dhageenyee kan turre yoo ta’u, har’ammoo poolisii Oromiyaatiin to’annoo jala ooluus dhageenyeerra.. itti aansuun waan nuti dhageenye garuu waan nama rifaasisudha. Namni kun dubartii isin suuraa gubbaatti argitan kana waggaa digdamii sadiif mana isaa keessatti hidhee ture jedhan. Jarri kun karaa meeqaan nu dararaa akka jiraniif akeektuudha kun. Yoonammoo namoota meeqatu haala kanaan mana isaanii keessatti hafee jira laata.. Dubartiin kun eenyummaan ishee eenyu laata.. yoona maatiin ishee eessa buute jedhanii A’aa jechaa jiraatan laata..

Akkuma suuraarratti mullattu dubartiin waggaa heedduuf hidhamtee dararamte kun akka hin duuneefi hin jiraanne taate turteetti. Kun diinummaa jabaafi nama namummaa hin qabne ta’uu kan agarsiisu yoo ta’u.. .. moortummaa addaati.. kan akkanaa kana manni haa lakkaa’u jechaa.. uummatni naannoo sana dubartii kana dandamachiisuun umuriishee dheeressuuf ga’ee mataa isaanii akka ba’anis ni abdanna. Rabbi dhugaa dhokate baasuuf sababa akkanaafaa uuma kunoo..

Kana maleess Jawween sadii mana namicha kanaa keessaa argameera jedhama. Kanaan “Gudii” jennamoo jarana..

Odeeffannoon kan aanaa Limmuu Kossaati.
Via Abdiisaa Balaachoo