Gabaasaqeerroo: “TPLF/EPRDF Liyyuu Haayil leenjistee hidhachiistee ummata Oromoo irratti

Gabaasaqeerroo: “TPLF/EPRDF Liyyuu Haayil leenjistee hidhachiistee ummata Oromoo irratti duulchisaa jirtu hidhannoon hiikkachiisa kan jedhuun diraamaatti jiraachuun isaanii beekame.Akka odeessi qabatamaan ifa godhutti waraanni liyyuu haayil hidhannoo fi meeshaa waraanaa qabu yeroon akka karaa irraa maqsatan ykn akka dhokfatan lafa jalaan karaa ajajoota waraana wayyaanee wayyaanee/TPLFn qajeelfamni/ajaji darbeefii jira.
Fakkeessiif humni liyyuu haayil kun gara daangaatti gadi butamaa jiraachuunis ni himama.

Akka maddi oduu qabatamaa jedhutti adeemsi wayyaanee kun dhugaadhaan guutummaatti Humna Liyyuu Haayil hidhannoo hiikkachiisuuf osoo hin taane, fakkeessiif hanga tokko irraa meeshaalee sasalphaa hiikuun olola mediaf akka isheef tolutti qopheessuu irratti akka argamtu hubachiisa.

Sanas ta’e kana ummatni keenya shira wayyaanee kamiifuu osoo hin saaxilamin, liyyuu haayil hiikkachiistes dhiistes, of eeggannoon akka naannoo fi qabeenya isaa haga danda’e tikfatu, hidhannoo qabu akka jabeeffatuu fi yo danda’es hidhannoo akka qabaatuu qabu sabboontotni dhaamsa dabarsanii jiran.


OPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha

Qamadiif Garbuun ingirdaada, Daagujjaan Gargaaraa, Bisingaan Siphoo akka qabu namuu beeka. Akkasuma qabsoon Oromoo quucarsitoota qabsoof gantuu qabaachuu addaan baasee beekuun dirqama dhalootaati. Qabsoon uummata tokkoo dhaloota oladeemaa yoo qabaate egeree qaba. Keessattuu qabsoo ga’eessonni deggaran irra, qabsoo dhalattoonni haaraan deggaran egeree jabaa qabaata.Hanga yeroon gahutti quucarsitoonni midhaanii olii kunneen midhaan faana aramamu. Gaafa aangi’an addaan dhiluun gaafa ga’u Maancidii(meeshaa qonnaa aramaaf itti gargaaraman) barbaadee qote bulaan ykn abbaan ardaa jara kanneen dhabama godha. Kana booda wantoonni midhaan sana xuuxan erga dhabamanii booda, midhaan gaariif midhaan guntuta ykn naqa tolu ta’u. Maancidiin qote bulaa Birraa aramaa midhaan fakkaatee guddate caraga.

Akkuma kana qabsaa’otaaf quucarsitoonni qabsoo wal faana saatii guksan nii qabu. Saatii wal faana guksan sanatti walumatti qabaa qabsaa’otaa taasisanii kunuunsuun gaariidha. Hanga dhumaatti walitti qabanii kunuunsuun garuu waandabaati. Adeemsa keessa addaan dhilamuun gaafa dhuftu maancidiin qabsaa’otaa jarreen dhabamsiisuu qaba. Kun tooftaa qabsoo jiraachisuuti jennee fudhanna. Diinni qabsoo Oromoo Oromoota fakkaattee waggoota dheeraa kunuunfamaa turterti ta’a. Haa badan saatiin ammaa aramaa qabsoof siphoo qabsoo addaan dhiluuf yeroon gaheera. Kanneen kanaaf maancidiin Qeerroo ol haa kaafamu jenna. Jarreen qabsoo keenya dhoraa turan haa caragnu. Jarreen kana gaafa caragnu qabsoof haala mijeessuu hubatuu qabnaa.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka eelee sibiilaatti kanneen ilaalan jiru. Asumaan waan himuu feenu Qeerroon bilisummaa Oromoo eelee sibiilaa kan ariitiin ho’ee ariitiin qabbanaa’u miti. Naamusa mataasaaf akeeka mataasaa qabatee waan socho’uuf kaayyoo ganamaaf bakka laatee, kaayyoorratti ijaajjee hojjeta. Namoonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka habaqiitti fudhatan afarsaa siyyaasaan yeroo afarsaa oolan agarra. Qeerroon Bilisummaa Oromoo habaqii afarsaan siyyaasaa asiif achi bubbutu miti. Kanaaf bakka kaayyoo isaaf jaallan ganamaa sana dhaabbatee qabsoo finiinsa. Afarsaa Siyyaasaa sagaliif sagaltama jala dhaabbachuus kanaaf danda’e. Kaayyoo irratti masakamuutu akkana.

Duuchaatti Oromoonis ta’e qaamni Oromoof falmu kamuu “Sangaan nii dhala jedhee sangaa jala eeguun” gowwummaadha. Sangaan sangaadha. Waan hinjirre waan hinjijjiiramnerraa jijjiirama yeroo eegnu hinqabnu. Jijjiirama kan fidu kaayyoo jabaa uummataa fudhatee kan sochiirra waggoota dheeraaf jiru adda Bilisummaa Oromoo ta’u hubachuun barbaachisaadha. OPDO irraa jijjiirama eeguun bakka Loon hinoollee Dikee barbaaduudha. OPDO’n bittillee garboonfataati. Bixxillee kana dhabamsiisuun garboonfataa dhabamsiisuudha. Waan ta’eef FXG bakka maraa finiinsinee jirru gad haa jabeessinu.

Uummanni Oromoo Qawwee saamamee ture haa deeffatu. Kan danda’u haa bitatu. Kan Qawwee bitachuu dadhabe Eeboo isaa haa qarsiifatu, Maancaa haa tumsiifatu, Shimala haa muratu. Qabsoo jalqabaa caasaa Wayyaanee OPDO bakka maraa bubbutuuf dhabamsiisuu irratti haa hojjetu. Qabsoo roga maraan finiinee jiru gad-haajabeessinu.

Injifannoon Uummata Oromoof
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati

No one is more enslaved than a slave who doesn’t think they’re enslaved.

Kate Beckinsale


Gabaasaqeerroo

 

“Hubaachiisaa qeerroo oromiyyaa maraf 
OPDON qaajelfaama harawaa bastee jirtii

Innis Oromiyyaa keessaattii hiriirii yoo bahamee poliisoonii oromiyyaa akka tarkanfii fudhaatan fi qabanii akka hidhaan
2. Qeerroo fi uummaannii eyyamaa isàanittiin hiriiraa akkaa gageessaaniifi eyyaama isaanii maalee hiriirii akka hin gageefamnee
3. Hojjetoonnii motummaa hiriiraa keessaattii yoo argaamaniif otoo qeerroo kakaasa jiruu ykn uummataa waaliin maarii gaageessaa jiruu yoo argaamee hidhaa ciimaafii hoojiraa akka arii’atamuu murteessaanii jiruu
5. Qeerroo kanan duraa qindeesaa turaaniif qabsoo keessaattii qodaa olanoo qabana irraattii qoraanoo gaageefamee mana hidhaa akka gaalchaanniif xinxaala gaageessuu
6. Uummataa of cinaa hiriirsuun qeerroofi angoohotaa siyaasa baalalleefachuu akka tasiifamuu innis fareen nageenyaa jedhaanii ittin sobaanii farajuuf akka toluu sobaanii diramaa qopheessaa jiruu

Kanaf uummaanniifi qeerroon oromiyyaa keessaa jirtaan pooliisootaafi angoohotaa opdo irraa cimiinaan of eggadhaa iccittii keenyaa akkumaa kana duraa cimee eggamee deemuu qaba kanaaf qeerroon keenyaa oduu opdo dhaagahurraa of haa qusaanuu qabsoo keenyaa ittii fufaa tarsiimoon keenyaa yeroo gabaabaattii isiinif ibsiinaa
Kanaaf tarkaanfiin keenyaa innii jalqaaba opdo hundaa irraa eggaala
Qeerroo amboo irraa

Via: Miidhaksaa Abbishuu