Lixa Shaggar !! Mormiin Bilixiginnaa pp akkuma itti fufetti jira!!

Lixa Shaggar !! Mormiin Bilixiginnaa pp akkuma itti fufetti jira!!

Tibba darbe sadarkaa Godinaatti Kabinoota Aanoota 23 hundi Guyyoota afuriif marii irra turan utoo walii hingaliin dirqiin addaan Bahan. Amma immoo sadarkaa Aanoota 23 Godinichaa hundatti Kaabinoota Gandaa tokko irraa Namoota sagal Aanaa irratti durgoo guddaa kaffaluun Guyyaa sadiif wa’ee Opdon baduu fi Biliziginnaan Bakka bu’uu isaa qotee bulaa Burjaajessuu calqabanii jiru .

Ta’us Ammas Kabinoota Gandaa irraa mormiin ittuma fufe.Lammaa gaaffii uummataatiif waadaa galee uummanni eeggachaa jiru bukkee/cinatti/ gatuun Gaaffii uummanni oromoo Hin gaafanne Bilixiginnaan eessaa nutti dhufe ??Lammaan maaliif fudhachuu dide ? Utoo oromoo fayyadee Lammaa fi Hayyoonni oromoo Maliif jibbu ?? Kayyoo EZEMA ykn warra Amaaraa oromiyaa diiguuf dhufe maaliif jedhu ??
Kkf gaafachuun utoo deebii sirrii Hin argatiin addaan bahaniiru.Hanga Ammaatti sadarkaa hundatti mormii malee deeggarsi tokko illee Bilixiginnaa Abiy Hin jiru.

Miidhaksaa Abbishuu

Dhugaa jiru liqimsa ABO,PBO fi KFO: Biltsiginnaa paartiin filmaata fuuldura keenya jiru guutuun guutuutti ni injifannaa jedhanii dubbachuun isaanii sababa dadhabina paartiilee siyaasaa oromoo sirritti waan beekaniifii .Dr henok gabbisaa OMN irratti waan dubbate keessaa.


Kan keenya hoo?

Ogaden National Liberation Front ONLF hogganaa haaraa filatee jira.Nama waggaa 23 dhaabicha hogganaa tureetu baallii gara hayyuutti dabarse.ONLF kora isaa gaggeeffachuun hogganaa gameessa haarayaa fi tarsiimoo haarayaa Itoophiyaa fi Gaanfa Afrikaa tarkaanfachiisu qabatanii as bahan.Paartiilee siyaasaa Oromoo irraa kana barbaanna. Hogganaa du’aan malee aangoo irraa hin ka’u jechuun qabsoo Oromoo osoo hogganuu hin dandeenye ba’aa itti ta’uun dura ciisaa oolu kanatu gufuu guddaa itti tahaa jira. Paartiileen Nafxanyootaa kan tarsiimoo biyyaan bulchaan harkaa hin qabne paartiilee sadarkaa biyyaattiitti tarkaanfatan qabatanii as bahaa jiru.

Paartiileen Oromoo hangafa tahuu keessan hin dagatinaa.Ammatti hatattamaan wanti hojjachuu qabdan jaarmiyaan Oromoo bakka buutan hundi walitti baquun tokkummaa jabaa uummattanii tarsiimoo jabaa Oromiyaa, Itoophiyaa, Gaanfa Afrikaa fi Addunyaa tarkaanfachiisu qabattanii as bahuun paartiilee sabootaa fi sablammootaa hunda mataa walitti qabuun Gamtaa Paartiilee Itoophiyaa jabaa hunda haammataa taheen as bahuun dirqama irraa hafinsa hin qabneedha.Saba OROMOO kabajaa, gitaa fi dantaa isaan malu goonfachiisuuf Siyaasaa Itoophiyaa fi Gaanfa Afrikaa tarkaanfachiisuun as bahuu qofatu furmaata waaraa tahuu danda’a.Yoo asumaa Oromiyaa keessattuu waliif galuu dadhabdan saba Oromoo hallayyaa hin geessinaa siyaasaa keessaa harka baafachuun Xurataa bahaatii kabajaan jiraadhaa jenna.


Guyyaa har’a magalaa Dire Dhawaatti (19/12/2019) Galmaa Aradda 07 tti hawwan/ummaa kenyaa walgahii ja’anii walii yamatanii kan walgahii kanaa hin seene Akka hojii irraa gageyfamuutti sodachisanii hawwan kenyaa kan qulqulleysitoota magalaa tahan maraa walii yamatanii isiin jollee teysaan qerroos tahee qarrees akkasuma abbaa warras sirritti pp nu fudhachisaa ijoollen fi abbotiniis isiin dhageysi waan barbachisuu hundahuu isiini goona yeroo jadhanin hawwan keyyaa nuti sabonumaa kenyaa hin gurguruu hojumaa qulquleysituu kanaa nurra hafa malee jachuudhan sagantaa akka faca’uu godhanii jiran akkuma argitan kanaa sagantaan garaa mormitti jijiramtee Hawwan/Harmèelle kenna Galatomaa jennan

Shemsudin Teha Mohamed


The bluff SHIMALIS ABDISAA dies under serve-tu from TPLF to ADP serevant. If he survives the 4killo thunder, he will never escape from International Criminal court for human tragedy took place in OROMIYAA!!

waa’een #Lammaa kana booda hin barbaachisu, faayila isaa cufameera jedhe #Shimalliis Abdiisaa afaan guutee kaadiree Adaamaatti walitti qabe, mee faayilli eenyu akka cufamee waliin ilaalla.