Lixa Shaggar !! Hanga Ammaatti mormii malee deeggarsi Hin jiru.Paartiin bilginnaa salphachuun ittuma fufeera.

Lixa Shaggar !! Hanga Ammaatti mormii malee deeggarsi Hin jiru.Paartiin bilginnaa salphachuun ittuma fufeera.

Jidduu kana hojjettoota miseensa Opdo turan waa’ee pp Biliginnaa mariisisaa jiru.
Miseensonni Opdo duraanii walga’ii sana irratti harki caalu tuffatee hirmaachuu dide.Qaamni dirqisiisus Hin turre.Warri muraasni walga’ii hirmaachaa jiranis mormii ulfaataatu ture.
Gaaffii ulfaataa ka’aa ture keessaa..

-Waggaa tokkotti Opdon maqaa sadii jijjirate.Rakoo maqaati kan oromoon gaafate ??
-Abiy ega aangootti dhufee Mallas caala qabsoo oromoo fi Saba oromoo irratti Amaaraa waliin ta’ee nu balleessuuf shirri fi dhagaan inni Hin buqqifne Hin jiru.Maaliif ??
-PP n Bilginnaa kun kan Biraanuu Naggaa Hin turre ?? Maaf Saba keenya burjaajeesitu ??
Isaanuu kaayyoo keenya Hin jennee ??
-nuti Opdo turre jiraachuuf jennee.Maaliif gara Biliginnaatti nu yaamtu.Nuti miseensa Biligannaa miti.

-Opdo duriif Waraqaa qulqullinaa nuuf kennaa.
Nutuu Yoo barbaanne ABO fi KFO tti galuun mirga keenya.osoo nuti itti Hin amanne Opdo irraa gara PP Biliginnaa ltti akka qirraarii farsoo qodaa tokko irraa qodaa biraatti nu Hin jijjirtani.
-Opdon akka balfa mana fincaanii boolla guutee jira ykn awwaluu ykn haranii gatuudha.
-command post Tigray irratti sodaattanii Maaliif oromiyaa qofatti gattanii oromoo aarsa Hin malle kaffalchiiftu?? Lubbuu darbaa fi qabeenya badaa jiruuf eenyu itti gaafatama ??
-Abiy ega dhufee gaaffiin oromoo deebi’ee maaltu jira??
-Kaabinoota biyya samaa fi ajjechisaa turan kan hangoo irraa ka’ee fi seeratti dhiyaate Maliif dhabame ??

-waadaan sobaa Galamaa ture eessa gahe ??
-Biliginnaan Lammaa fi Hayyoonni fi Jarmooleen oromoo hundi morman nuti maaliif fudhanna.
-Amma sobaan walga’ii fi diggisiin qarshii fixxan maaliif qaalii jireenyaa uummanni waadamaa jiru irratti deegarsa Hin goone ??
-Ega fudhatama fi homaa jijjiruu dadhabdani maaliif aangoo Hin gallakkiftani ? Kkf ture.
Barreeffamee ykn dubbatanii fixuun Hin danda’amu.Rabbii fi Barri Akkanatti akka pp BIliginnaa Nama Hin salphisiin.Diiga ilmaan oromootu seeran ala dhangala’aa turetu Opdo tti mana rabbii itti iyyaa jira.PP Bilginnaa Diina oromooti.Dachee oromoo irra pp Biliginnaa Hin ejjettu Abiy Ahemad Diina oromoo baandaa dha.Qabsoon Injfannoo oromoo ittuma fufa !!
Shirri Abiy inuma kufa !!


Salphaadha

Dhiiga oromoon maasaaraa galee Abiy har’as Diina oromoo ta’ee Amaaraa jala galee oromoon lolaa jiru dabalatee
OPDO’n gaafa bu’uureffamtus ABO Tplf jala galtee waliin taatee waraantee baasuun Saba Oromoo Cunqursuuf ijaaramte Ammas hin dhaabbanne. Duruu duri alana ittuu badduu baatee jirti.Jabaannee caasaa isheen nan qaba jettu harkaa haa facaasnu.Diinni oromoo tokkoffaan keessoo oromoo keessa rakkoodhuma Kanatu nutti hafe jira.rakkoon kunis qulqullaa’uu qaba.Isaanis baandaa Tplf oromiyaa keessatti ergachuuf ijaaree dha.
Ammas hojii dhuma badaa durii hojjetanii umurii dheereffachuuf waggoota 30 f itti fufaaniiru .Oromoon nagaa argachuuf Dursa Cancer baandoota kana Gamtaan haa diignu.
Kanuma. Diina alaa oromoonu ofirraa ittisuu Ni danda’a.

Miidhaksaa Abbishuu


Ethio 360 Media Zare Min Ale Wed 25 Dec 2019

OMN: Oduu Guyyaa (Dec. 26, 2019)


Heerri biyya sanaa Afaanota biyya sanaaf waliqixa beekamtii kenna. Dhugaan qabatamaan garuu ammayyuu akkuma bara H/Sillaasee Afaan Oromoo Raadiyoo cabsa jedhan sana keessa jirra jechuudha. Warri #Bilqixinnaa immoo , “Oromoon bilisoomeera kana booda maaltu isa hanqatee; maal dhabee qabsaa’a?” Jedhanii nutti qoosu.


የአብይ ትሩፋት! 😡

የብልጽግና ፓርቲ ኦሮሚያን መሸቀጡን ተያይዞታል! ክልል መፍረስ አለበት ያለው ያለምክንያት አለመሆኑን ልብ በሉልኝ። ማንን መሬቱን ነጥቀህ እንደምታደኸይና ማንን እንደምታበለጽግ እንተያያለን!
በዚህ ፓርቲ ውስጥ ኦሮሞ ሆናችሁ ኦሮሞን ለመሸጥ የምትደራደሩ በሙሉ በቀዩ መዝገብ ሰፍራችኋል፤ የትም አታመልጡም!
ሁለት ምርጫ አላችሁ፤
1. የኦሮሞን ህዝብ ለሽያጭ ከሚያቀርቡት ጋር አለመተባበርና ማጋለጥ፤ ትግሉን በስውርም ቢሆን መቀላቀል፤
2. የኦሮሞ ትግል ወደ ወሳኝ ደረጃ ሲደርስና ፍሬ ሲያፈራ ከየገባህበት ጉድጓድ እየተመዘዝክ እየወጣህ በወንጀልህ ልክ ደሞዝህን ማግኘት።
«…esa abbaa ke dhaqtaa ree
…ilmaa abbaan abaaree!»