Lemmaa Megersaa dhiiga Oromo Tigren fixee , dhaf Qaabsoo Oromo

Lema Megersaa dhiiga Oromo Tigren fixee , dhaf Qaabsoo Oromo lafissu dhafdhoksuf Afaan isaa dama dibate dhufee jiraa Oromon hundi Ofegu qaba.