Lema Megersaa Qabsoo Oromo dhamsu dhaf alkanif guyyaa wayanee ..

Lema Megersaa Qabsoo Oromo dhamsu dhaf alkanif guyyaa wayanee wajiin an-hojatu dha.

Sabni Oromon hundi waan Lemaa Megarsaa jedhu akka hinfuudhane dhamsa keenyaa dabarsiina.

Kanan duraa Qeerroo dhaf hojii humnaa jedhee turee, hafuftu billiona 6 bajata bafnee jiraa jedhee ture isaa ree? tokkolee hojii iraa hin-olee.

Dhakaa sobaa dhabu dhan an beekamee.
Saba Oromo sobaan misomsina jedhee turee kuni hundi sobaa dha mee laala .
Economy revolutioni dhan Oromo gudiisina jedhee an dhugan jirru garuu Oromon guyya guyyaa dhan iyoomaa jiraa.

OPDOn yeroo amaa bifaa jijiratee dhuftee jirtii Oromom kana ofiirraa eegu Qaba.

Mee laala wayanen Lema Megeresaa afaan isaa dama diibani Qabsoo Oromo laafisuu dhaf an as-bassani dha kuni beekama dha.

He is dangerous than even the previous OPDO’s.
watch out.
OPDO must be eliminated from all over Oromiyaa ASAP.
Thank you !
Qabsoon Oromo itifuufaa !

Via Facebook