Leenjisaan-Addisuu Araggaa:Yaa Oromoo ammas harkka Ormmaa jalaa bahuu hindende nyee!!

Leenjisaan-Addisuu Araggaa:Yaa Oromoo ammas harkka Ormmaa jalaa bahuu hindende nyee!!(this guy is not even an oermoo very sad. He is working day and night against our people)

Leenjii OPDO: Bakki Isaa: Bishooftuu, Primed Hotel and Resort. Guyyaa: Kibxata Har’aa, ganama kana
*Mata Duree Leenjii: Operational Propogandas & Its Techniques
*Leenjisaan: Addisuu Araggaa. 
*Qopheessaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii, Obbo Admaasuu Damxeew
* Hirmaattota: Hojjettoota Komunikeeshinii Godinaalee, Naannoofi Dabballoota Facebook.
* Kaayyoo: Qajeelfamaa fi Leenjii Propaagaandaa Dhimma Lixa Oromiyaa.

Aktivistootni kanaan dura OPDOn ijaartee itti fayyadamaa turte mufannoo waan qabaniif akka hafan Obbo Addisuu Araggaa hirmaattotaaf himeera. Sababni mufannoo isaaniis “Yeroo rakkinaa malee qaamni mootummaa nun barbaadu” kan jedhu irraa akka ta’e Addisuun ibseera. Mufii akkasii kana leenjii adda addaa qopheesuudhaan akkasumas waan barbaachisu kennuudhaan akka gara fuulduraatti furan Obbo Addisuun akeekaniiru. Leenjii kana keessatti Dabballee cimaan Facebook #OPDO Kiyyaa Harargee argamee jira.

Dhuma leenjii kanaarratti, Obbo Addisuu Araggaa dhimma ABO fi WBO miira dhiphina guddaa fi sobaan of jajjabeessuu keessa galuudhaan waan baayyee dubbate. Isaan keessaa muraasni:
1. WBO Eertiraadhaa dhufe 1/3 duuwaatu Mootumaatti fudhatama. Sababni isaa immoo warri kan #unfit wan ta’aniif jedhe.
2. WBO fi ABOn adda bahanii jiru.
3. WBOn qawwee qabatee jiru kana balleessuun dirqama akka ta’e; caasaa dhimma nageenyaa mootummaatti dabaluun gonkumaa akka hin danda’amne; sababni isaa ammoo WBO’n kun caasaa Mootummaatti yoo dabalan caasaa keenya ni faalu, ni balleessu waan taheef.
4. WBO Lixaa balleessuu fi funaansisuun salphaa akka ta’e; waraanni daangaa Eertiraa fi Xoophiyaa irraa dhufe akka gara Lixaatti bobbaasan, bishaanii fi midhaan akka irraa kutan qophiin xumurameera jedhe.
5. Mootummaan yeroo ABO’f laatame Roobii boruu waan dhumuuf, Hooggansi ABO sababa godhatee ibsa miidiyaaf akka baasu ni taasifna jedhe.
6.Leenjii warri fudhatan Facebook account sobaa baayyee banachuun ibsa mootummaa kanaa akka afarsan, akka deeggaran taasifna; darbees aktivistoota ciccimoo irratti olola maqa balleessii gochuudha jedhe.
7. Wayyaaneetu ABO’f karaa Sudaan qawwee galchaa jira jedhe.

Kana egaa araarrii fi walii galteen ABO fi Mootummaa Xoophiyaa!