LAMMAA Magarsaa Maal Jadha mee Dhageffadhaa ?

LAMMAA Magarsaa Maal Jadha mee Dhageffadhaa : Qawee it dabaalachuu dha

hidhanoo  jete sanatii  bodee mo warri mana hidha kessa jiran basii!!

FincilaOPDO “Dhaloota sadiitu jira. 1. Waan gaarii hojjates waan badaa hojjates ergama isaa fixatee kan bahaa jirutu jiru. 2. Inni tokko’mmoo kan waan itti fakkaate hojjachaa jirutu jira. 3 . Tokkommoo kan qophaayaa jirutu jira………..Inni fixate bahaa jirajira, amma booda isatti abdachuun badaa miti, nu’baasu!.. Generation’ amma jiru garuu emerge godhaa jiru kana’rra tti ‘invest’ godhuun, hojjachuun, wabii keenya, biyya keenyaa, Saba keenyaa boruu ti!…..innimmoo ammumaa qophaa’uu qaba. …..Tokkummaa Uuummata keenyaa, Saba keenyaa cimsuu, cimsuun baayyee barbaachisa dha! …. Wabii keenya tokkummaa Uummata keenyaa ti, garaagarummaa keenya keessatti diinatu fayydama, garaagarummaa keenya keessa tti nutu itti saaxilama, … nutu rakkooti ba’a…….Tokkummaa Saba kanaa hin cimsu taanaan gatii hin qabu……Haa afuuti tokkummaan Saba kanaa, Oromoo lama gidduu tti namni gargaarummaa uumu, diina keenya’rraa adda ba’ee kan hin ilaalamne, bakkeetti baasee kan allaattii dhaaf nulaateen adda tti kan ilaalamu miti!