Lafaa fi qabeenya uumamaa bulchuuf aangoo kan qabu ..

Lafaa fi qabeenya uumamaa bulchuuf aangoo kan qabu Mootummoota Naannolee saglan qofa. Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee qabeenya uumamaa Finfinneedhaan ala jirurratti qaama sadaffaa wajjiin waliigaltee gochuun haa hafuutii lafa Finfinnee keessa jiruyyuu bulchuuf aangoo Heerawaa hin qabu. Sababni isaas hundeen ykn bu’urri Heera RFDI, Sirna Federaalawaa aangoon Mootummaa Federaalaa fi Mootummoota Naannoo jidduutti addaan qoodame gadi dhaabu yoo ta’u, Finfinneen ammoo Naannoo waan hin taaneef aangoo kana hin qabdu.

Ibsaa Gammadaa