Labsiin Yeroo Muddamaa qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo dhiigaan argamte nu harkaa baasuu hin qabu

Labsiin Yeroo Muddamaa qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo dhiigaan argamte nu harkaa baasuu hin qabu

Wixineen Labsiin Yeroo Muddamaa kan ifa godhe Komaand Poostiin caasaa Oromiyaa amma jiru diiguu fi dadhabsiisuu irrattis kan hojjatu ta’uu isaati

(awashpost) —  Wixineen Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) wanti ifa godhe yoo jiraate labsiin kuni paarlaamatti dhiyaatee darbinaan Oromoo fi Oromiyaa rakkoo guddaaf kan saaxilaman ta’uu isaati. Labsiin kuni keeyyata hamaa, kanniin akka bulchiinsa Oromiyaa dadhabsiisuu fi woraanni akka ummata ajjeesuuf haala mijeessu heddu uf keessaa qaba.

Akka wixinee labsii kanaatti Komaandi Poostiin maqaa bulchiinsa jige deebisanii ijaaruu jedhuun caasaa haarawa Oromiyaa keessatti ijaaruuf, ummata aantummaa sabaa qaban kaasaa kittillayyoota isaanii ummatatti fe’uuf, mirga qaba. Komishinara Poolisii Oromiyaa, Ittafaa Tolaa, kaasuun tankaarfii jalqabaati. Tankaarfiin Naqamtee irratti fudhatanis wanta gara funduraatti badhinaan itti deemamuuf jiru agarsiisa. kayyoon isaanii guddaan bulchiinsa Lammaa Magarsaa haafaa fi hidda dhabsiisuu, ummataa fi bulchiinsa kana gargar baasuudha. Itti milkaayuu hin qaban!

Gama biraatiin, caasaan tikaa hundi, Poolsii Oromiyaas dabalatee, Komaand Poostii jalatti gala. Ajaja Saamoraa fi Geettaachootiin hojjatu. Tankaarfii isaan itti laatan fudhatu. Caasaan mootummaa, federaalaa fi naannoo, dirqama Komaandi Poostiif ajajamuu qabu. Namni deeggarsa quubsaa Komaand Poostiif laatuu dhabe hidhaa hanga woggaa 5’n adabamuu mala. Aangoo irraa ari’amuun tankaarfii isa salphaadha. Komad Poostiifs bajata kan ramadu federaalaa fi mootummaa naannooti. Humna weeraraaf gara Oromiyaatti ergame Oromiyaan qallabuuf dirqamti jechuudha.

Komaand Poostiin miidiyaa kamiinuu cufsiisuu ni danda’a, akka wixinee labsii kanaatti.

Komaand Poostiin ummata Naannoo Somaalee irraa buqqa’es bakka filataniitti qubsiisuu osoo hin taane humnaan gara lafa irraa buqqa’anitti deebisuuf karoorfateera. Ammas, Komaand Poostii jalatti saamtota irraa lafa deebisuun hin danda’amu. Saamichi lafaa badhinaan itti fufa jechuudha.

Dirqamni paarlaamaa Labsii Yeroo Muddamaa kana raggaasisuudha. Garuu, takka raggaasisnaan labsii kana kaasuu irratti qoodaa fi humni parlaamaan qabu baay’ee murtaayaadha. Akka ka’uuf yaada kan dhiyeessu caffee ministerootaati. Hanga caffeen ministerootaa LYM akka ka’uuf yaada hin dhiyeesinitti LYM akkuma ragga’etti tura jechuudha. Woyyaaneen labsiin kuni baatii 6’f tura jettus keessabeektonni heddu labsiin kuni yoo xiqqaate woggaa 2 ‘f kan turu ta’uu isaati kan irratti woliigalan.

Labsiin kuni kan xiyyeeffate Oromoo fi Oromiyaa irratti. Labsiin kuni, yoo ammatti akka hin raggaane hin goone, ykn ammoo tooftaa irra aannuun cimaa lafaa hin qabaanne, qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo hanga ammaa dhiigaan argamte nu harkaa baasuu mala. Ifatti fedhii fi kaayyoon Woyyaanee isa kana. Hawwii fi abdii isii jaamsuun, irree tokkummaa Oromoo itti argisiisuun ammoo dirqama Oromoo hundaati. Diina abdii haa kutachiisnu!

2 Comments

  1. Regardless of who will be the next puppet PM, whoever votes (OPDO or not) “yes” for the TPLF’s unprovoked and open declaration of war on Oromo people will be and must be fought back with fire and fury, through a coordinated and sustained mass-action taking place at once through out the nation until the Tigre fascists and their supporters are swept out of 4 kilo once and for all.
    None of the “yes”-voters AND their supporters should be allowed sleep or walk safely in Oromia’s cities, especially Finfinne, and/or breathe Oromia’s fresh air. No vehicle, food, water or power, should enter or leave Finfinne. All roads in Ethiopia must be blocked until the regime is destroyed.
    Foreign investors and nationals should avoid passing through Oromia for their own safety, as long as the fascist regime is in power.
    Travelers to Ethiopia must postpone their visit, and AVOID ETHIOPIAN AIRLINES until the country is freed from TPLF terrorists.

  2. Labsiin kun raggaanaan Oromoon ajjeesee du’u malee mala biraa hinqabu. Dhumatii saba keenyaa xinneesuuf qabsoo baadiyya Oromiatii baafnee Finfinneetti galchuu qabna. Waan biraa yoo dadhabne guyyaa guyyaa wayaanee fi waan wayyaanee fakkaatu hunda qorannee halkan halkan mukukula yoo itti qabsiifne hirriba dhowwine isaanuu gadhiisu.

Comments are closed.