Labsiin Yeroo Hatattamaa Ammas Dheerachuu Hin Qabu:

Labsiin Yeroo Hatattamaa Ammas Dheerachuu Hin Qabu: Semaayaawii Paartii

Labsiin Yeroo Hatattamaa

WAASHINGITAN, DIISII —(VOA Afaan Oromoo) — Semayawii paartiin har’a waaree irratti ibsa gaazexeessotaaf kenneen dhimmootii biyyattii ijoo ta’an jedhe sadii irratti ibsa kennee jira.

Ibsa miseensa hoji raawwachistuu isaa lamaan kenname kanaan labsiin yeroo hatattamaa yeroo lammataaf dheereffame dhumachuuf torban tokko qofti hafuu beeksise.

Haa ta’u malee jedhan hoji raawwachiistonni paartichaa dagachiisuu dhaan labsii kana haala dheeressuutu mul’ata. Uummatis waggoota darban keessa socho’uu dhaan daandiitti ba’ee komee isaa mul’isaa ture jedha ibsi kun.

Humna waraanaan bulchuu erga jalqabamee baatileen 10 waan laka’amaniif haalli kun jijjiiramuu qaba jedha ibsi semaayaawii paartii kun.

Ibsi kun tilmaama galii guyyaa dhiyeenya kaa’ame ilaalchisees humna daldaltootaa yaada keessa kan hin galchineef guutuu biyyattii kan jeeqe ittiin jedhee jira. Lammiiwwan dilaala ykn gibira baasuu qabu jechuu dhaan tilmaamni galii guyyaa kun garuu ka duuchaatti hojjetame, kan lammiiwwan biyya isaanii keessatti walabummaan hojjechuuf mirga qaban kan murteessuu fi jireenya uummatichaa rakkoof kan saaxilu jedhee jira ibsi paartichaa.