Kunoo akkanatti dubartii qawween doorsisu

Kunoo akkanatti dubartii qawween doorsisu


Qarree fi haawaanni Arsii waamicha harargee fudhachuun hiriira bahanii mootummaa irraa dhukkee kaasaa jiru. qaroominaa fi gootummaa keessani Addunyaatu haasa’a jira. Galannii keessani bilisummaa haa ta’uu. Dhiyootti ni injifanna. Gaafas warra Oromia hoggananii fi misoomsan keessaa isiin isa jalqabaa taatu . Waaqni isiin haa tiksuu. Qarree Power 💪Oromia Media Network was live.


Daawwatoota keenya kabajamoo,
1. Hidhamtoota siyaasaa jechuun maal jechuu dha?
2. Political trial – falmii siyaasaa mana murtiitti gaggeessuu jechuun maal jechuudha?
Nelson Mandelaa- “I am Prepared to die. Black man in white man’s Court” kan jedhu irraa maaltu irraa baratama?
3. political trial – Irratti hidhamtoonni fi abukaatonni attamitti dhimma itti bahuu qabu?
4. political trial- irratti seeraa qofarratti xiyyeeffachuu qabu?
5. Gaheen deeggartoota hidhamtoota Siyaasaa, Dhaabbilee Siyaasaa, Miidiyaalee maal ta’uu qaba?
6. Yeroon aangoo mootummaa Fulbaana (september) booda wayita xumuramu mootummaan hidhamtoota Siyaasa hidhee jiru himachuuf mirga qaba?
Dr Awal Alo (Keele University) boru Kamisa Ful 3, 2020 dhimma falmii siyaasaa mana murti irratti ibsa bal’aa kennu. Akka hordoftan isin affeerra.