Kun waan gaarii dha: Waan raajii…. Barabaraan nama gowwoomsuun hin danda’amu.

Kun waan gaarii dha: Waan raajii…. Barabaraan nama gowwoomsuun hin danda’amu.

Via Dábessá Gemelal

Raayyaa Ittisa Biyyaa (RIB) naannoo Oromiyaa lixaa keessatti bobba’an hooggantoota isaanii gaaffii nama dhibu gaafachaa jiru jedhu.

“Nuti erga uummataaf dhaabanne ta’ee, uummatichimmoo erga WBO jaallata ta’ee maal gochuu jara kana adamsinaa? WBO deggertu jennee maaf uummata hiraarsinaree? Fedhii uummataati erga ta’ee maaf akka fedhii isaaniitti hin deemamu? Waliigaltee barbaachisu godhaa rakkoo jiru hiikaa, ofumaa dhiiga dhala namaan hin xabatiina….”jedhanii gaaffii dhiheessan! Dhalooti gowwomsaa fii shira nuffeeraam, dhalooti aangoo nama jelatti qabuuf du’uus, ajjeesuus fedhaa hin jiru.”Torban Lama Dura Kun akka dhufu maxxanseen ture; amma illee kan caalutu ijoollee keenya magaalota gurguddaa keessa jiran irratti raawwatamuuf jira! Ijaaramnii waltiksuun FURMAATA!
=======
Har’a Kashlabboonni Finfinnee magaalaa Finfinnee naannoo Makkaaniisaa M/B Gibson duubatti Konkolaataa Artisttii FUNYEE cabsan. Haleellaan kun qabeenyaa fi nameenya sabboontotaa sodaachisuuf kan kaayyeffamee dha. Gocha kanaan duuba nafxanootatu jira. Dubbiin amma dhufaa jiru, sabboontota Oromoo adamsanii ajjeesuu, qabeenya fi nameenya Oromoo laamshessuu dha.
Dubbiin kun dhiyoo kanas sarviisii hojjeettota Waajjira Oromiyaa irratti raawwatee ture; kana malees baankii hojii gamtaa Oromiyaa irartti raawwachuun isaa kan yaadatamuu dha.
Silaa ODP/OPDOn ijas gurras hin qabdu; itti himan hin galuuf! Dubbiin kun illee ijoolluma ODP iyyuu galaafachuuf jira. Habashaan dhaadannoo “Finfinneerraa nuuf bahaa!” jedhu halkan halkan facaasuuf eegalaniiru!!
Funyyee keenya, konkolaataan deebi’ee nisuphama; siin garuu baga Waaqni Oromoo irraa si hambise!
Ija Ummataa jalaa dhokachuun hin ta’u!
===========
“Nama Kibba Oromiyaatti harka mirgaa Alamu Sime tahee uummata Oromoo Booranaatiif Oromoo Gujii walitti Buusa ture.

“Obbo TSAGAYE DUUBE YKN MAQAA FB IRRAA ( GUYAATU GALGALO) Eenyuu?
Seena namicha Kana Guutu Dhaloota hangaa Ammaa Jiru:-
✓ Dhaloota hangaa Hojii Poliisumma hojjataa tureeti
✓ Hojii Poliisumma hangaa Harkaa Lafaa Jalaatin University (AAU) Baraata tureeti Keessaatu Yeroo University baraata turee maali akkaa hojjaataa turee Keessaatu (1997-98)ti Anis yeroo sani akkaa Carraa taee University AAU Baraacha Waan tureef Sirriiti beeka. Baraattoota Oromoo Ciccimoo meeqa baasasaa woyyanne taee meeqa akkaa Ijjeessisaa turee,Meeqa akkaa Hiisisee,Kolaachise,biyyaa baasise ? Yeeroo sani Guyyaa Guyyaan Wajjiraa Abbaa Tsahaye Deeddebia akkaa turee Ragaa guutu walin Isinif dhiyyeessuuf Yaala.Yoo Ani soba itti Daabale (Obboo Addisu Arreega,Obboo Tayee Dandea,Obboo Nagessaa Oddoo,Obboo Taraakegn Bulultaa fi Kan biroo Ragaa natti Baatan Qophawaa)
#Tsagayee Dubee Garaaro Namitin jedhamtu ( Guyatu Galgalu) Nami jedhamu eega University bahee mali hojjata turee kan jedhuf Godina Gujii ( Sabbaa Boruu hangaa Bulchiinsa Magaala Nagellee Boraana ( Hospital),Wajiraa Bishaan Godina hangaa hardhaa Hoggansaa I/A Mana Qopheessaa N/Boraanati) Ari’aame ergama Alaamu Simee Irraa Fudhate Maqaa Tasgabeesu sabaaba Godhachun Garu Basaasummaa Ergaa Alaamu simee irraa fudhaate Wollaagati ergame Mali hojjaata akka jiruf yoo Wollaaga diigdef ilmaan Oromoo Wollaaga ficcisifte Dhufte Waadaan Alamun Simee Seenef Bulchaa Godina Gujii Si Goone deemte Maqaa Nagelle (Nagelle Boraana) jedhu Ajaanda Nuf Goote Obboola Gara tokkoo ( Boraana fi Gujii) wali Lolchifte WBO Godina Gujii fi Boraana keessaa Baafte Soloolo ( Golbooti) Deebifta jedhanin ergama inni fudhate Hojii Qabatama Galee jiru Guutu Ragaa Guutu walin Isinif kutaa Lamaan Dhiyyeessuuf Yaala.
Hangaa Ani isinif Dhiyyeesuti Woyyanicha Tsagaye Duube (Guyatu Galgalu) jedhamu kanarraa ofi eeggadha!”,


TARREE GALMEE GOOTOTA Oromoo, Zoonii Kibbaa keeessatti WAREEGAMAN Ebla 15, Guyyaa Goototaa waan taheef waliin yaadadhaa bakka jirtanitti.

1. Jaatani Ali Tandhuu – Nairobi
2. Jaarso Waaqo – Df soloolo
3. Abduuba Naqataa – Dubluqii
4. Gobbu Soraa — Dubluqii
5. Tafasaa Boorantto – Finca”a
6. Gabaabo Raari – Yaa’aballo
7. Jilo abba Kanoo – Finca’a
8. Badhaane Gaashu – Arsii nagelle
9. Bulee Areero – mooyyale
10. Bulee kuluu – Df soloolo
11. Tuuro Halake – Yaa’aballo diida haraa
12. Taari Hassan Soraa – Zuway prison
13. liiban Dabbasaa – Zuway prison
14. Bariite Godaana – zuway prison
15. Ahmed Adaan – zuway prison
16.Guyyo liiban – Zuway prison
17. Biduu Galgalo – Bokku lubooma military camp
18. Boruu dheera – Air maarefiya military camp
Nagelle boorana
19. Ali Garoo -Haroo dayye
20. Sallesaa Jiloo – Sumalia
21. Saara Jaarso – Sumalia
22. Boruu Dinnee – Sumalia
23. Haca Halakee – borborii or sumalia warri sirritti
beektani na qajeelcha
24.Dabbaso Waabera – keeniya 28th june 1963
25.Dr. Guraacha Boruu Galgalo – keeniya
marsabeeti
26. Cheif Hussen Taari – marsabeeti
27. Hussen Areero – keeniya
28.Galma Diida – Yaa’aballo
29. Boruu Caala Yaa’aballo
30. Diida Waaqo boora – Yaa’aballo
31. Jirma duuba – keeniya sakku
32.Subii Waaqo – keniya sakku
33. Rooba Diima – keeniya
34.Abba Gadaa Boruu Guyyo- Areero
35.Malicha Adii- Df soloolo
36.Jaldeesaa Goollisaa- Yaa’aballo
37.Galma Raacho-Dambala Ammessa
38.Guyyo Raacho——D ammessa
39.Galma GUYYOO==D ammeessa
40.Daraarttu Boonsa==D Ammessa
41.Buttee Galgaloo==Badda Gujji
42.Acuree Gisa’uu==B Gujii
43.Dawwii Ayyansaa==B Gujii
44.Saama Taadhicha==B Gujii
45.Waariyo Afaan bireena=Sololo karraa buruuri
46.Nagayoo Geedo=Soloolo maddo adii
47.Qallicha Qallaa= Waldaa
48.Diido Waaqo=soloolo Ramaata
49.Qaallicha Dabbaso==Df
50.Subbo Qunccee==Aro Dayyee
51.Dammitu Gazzaaheny -==Aroo Daayyee
52.Laalistu Mohammedi==soloolo karra bururi
53.Boruu Jarsoo Xaaxoo= Hiddi lolaa
54. Jaldeessa Boruu== Hiddi lolaa
55.Ababa caala = Areroo 1994
56.Daalu Boruu==Laga suree
57 .Wariyoo Huqaa =Moyyale military camp
58.Jirma Bakuree==moyyale militaty camp
59.Tuuro Huqaa ==Arerro
60. Galma Diida = Areero tuurof galmi iddo tokkotti wareegaman 1984 yeroo sani barattota kuta 8titi ijolle hawwiso turani,

61. Kanaa Taaddasaa == Borbor
62. Maammada Daaluu Boruu =Borbor
64. Maammush Dirribaa == Borbor
65.Diimaa Iluu== Borbor
Eebbisaa Amaanu’eel Nagaraa- Borbor
66.Abdulqaadir(guurii)==borbor
67. Chulchulaa Gaayoo == Diida Haraa
68. Jaatanii Jaldeessaa== Diida Haraa
69. Ol’aanaa Gurmuu ==Bokku lubboomaa
70. Laggasaa Abdii(Obsaa Bokkuu Lubboomaa
71. Maammad Raggaasaa(Abbaa Girnoov) Dubluq
72. Abdii Raayyaa== kaarra Buruurii solooloo fi Gollolle jidduutti( lalisee huseen waliin)
73. Raggaasaa Morkaa Xilaahun== Baddaa gujiitti(Daawwii Ayyaansaa fi jaallan lamaa yeroof maqaan na jalaa bade waliin)
74. Boortee Liiban== Moyyaalee ( maddoo Baandiraa)
75. Abdoo Hussoo(yaalaa Fayyaa WBO)== borbor (dhagaa Adaadii)
fi kkf hunda isaanii seenaan haa yaadatu !
kunneen ani maqaa tuqe hunduu seenaa himamsaa osoo hin taane jaallan keenyaa fi hiriyoota keenya akkasuma obboloota keenya yeroo dhihoo wal harkaa nyaannee dhugnee rasaasa adda baaneedha.( 61-75 maddi isaa ;: araara E Tolaa /Abduraahmaan Ibraahim irraa)