Kun dhuguma Amboo dha? Kunis “Badhaadhina!!

Kun dhuguma Amboo dha? kunis “Badhaadhina!

“Prosperity” Wangeela keessatti fudhachuu dinne Siyaasa keessatti akkamiin fudhannaa?