Kun Daraaraa Baay’isaa balaliisaa xiyyaara waraanaa -C130

Kun Daraaraa Baay’isaa balaliisaa xiyyaara waraanaa -C130 gidduu kana Humni Ittisaa Tigiraay dhoofte waliin galaafatame.
Oromiyaa giddugalaa Aanaa Dandii Gaalessaatti dhalate. Giinciitti baratee xumuree Humna Qilleensaa Bishooftuutti mindeessame. Xiyyaara Maqaleetti rukkutamte balaliisaa ture. Haga har’aatti du’uunsaa maatii irraa dhofkamee ture.Yaa Oromoo, bilisummaa saba keetiif gatii baasi; iddoo hinmalletti lubbuu keessan hin dhabiinaa!!

Dabessa Gemelal