Koronaavaayiras: Namni 6ffaa koronaavaayirasiin qabame Itoophiyaatti argame

Koronaavaayiras: Namni 6ffaa koronaavaayirasiin qabame Itoophiyaatti argame

MINISTRY OF HEALTH/FACEBOOK

(bbcafaanoromoo)-Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii jaha gahuu Ministeerri Fayyaa beeksise.

Akka Ministirri Fayyaa Itoophiyaa Dr Liyaa Taaddasaa jedhanitti namni jahaaffaan vaayirasichi keessatti argame, dubartii ganna 59 dippiloomaatii lammii Ingiliiz taatedha.

Dubartiin kun Dubaay irraa gara Itoophiyaa kan dhuftedha.

Eeruu hoteela dubartiin kun keessa buufatte irraa kennameen achumatti kophaatti adda of baastee akka turtu erga taasifameen booda qorannoo taasifameen poozatiivii taatee argamteetti jedhan Dr Liyaan fuula Facebook isaanii irratti.

Hojiin namoota dubartii kana waliin qunnamtii qabaachaa turan adda baasuu cimee itti fufeera jedhan.

Dubartiin namoota amma dura vaayirasichi keessatti argame waliin qunnamtii kan hin qabne yoo taatu hordofiin taasifamaafi akka jiru himameera.

Gama biraan namoota 113 lammii Jappaan Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf COVID-19’n akka qabame mirkanaa’e waliin qunnamtii qabaachuun shakkamanii qorataman keessaa 74 bilisa ta’uu isaanii Inistitituutiin Fayyaa Hawwaasaa Itoophiyaa beeksiseera.

Isaan keessaa tokko hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo qorannoon erga taasifameefii booda dhibee kanarraa bilisa ta’uu BBC’tti himaniiru.

Namoota lammii Jaappaan kana waliin qunnamtii qabaniifi qorannaa taasisanii bilisa tahan keessaa 21 hojjettoota seektara barnootaa ta’uus himan Dr. Tolaan.

Namoonni hafan 34 ammoo ammallee qofaatti akkuma adda baafamanitti bu’aa qorannoo isaanii eeggachaa jiru jedheera Inistiitiyuutichi.

INISTITITUUTIIN FAYYAA HAWWAASAA ITOOPHIYAA

Walumaa galatti namoota jaha amma dura koronaavaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa’e waliin qunnamtii kan qaban namoonni 994 ol adda baafamanii hordofamaa jiru.

Inistiityuutichi koronaavaayiras maalirra akka jiru ilaalchisee ibsa baaseen, namoonni 1,285 ammoo guyyoota 14’f hordoffii taasifameen fayyummaan isaanii mirkanaa’era jedhame.

Namoonni jahaan qabamanis yeroo ammaa bifa addaan yaalli godhamaafii kan jiru yoo ta’u, haala gaarirratti argamu jedheeraa.

Vaayrasicha ittisuuf hawaasni maloota ittisaafi qajeelfamoota haalaan hojiirra oolchuu akka qaban Inistiityuutichi waamicha dhiyeessera.