Koronaa caalaa kan ummata Oromoo fixaa jiru, Bilxiginaa dha!

Koronaa caalaa kan ummata Oromoo fixaa jiru, Bilxiginaa dha. Erga dhibeen COVID-19 biyya Itoophiyaatti mullatee kaasee, fakkeenayaf, Oromoonni waraana mootummaatiin ajjeefaman muraasni, ragaa guddaa dha.

Ragaa kana kan walitti qindeesse Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo ti.

1. Addisuu Asfaawuu Caamsaa 28,2020 Godina Wallagga Lixaa Magaalaa Gimbii Bakka Caancoo jedhamutti Obboleessa isaa waliin osoo deemuu halkan Waraana mootummaatiin itti dhukaafamee du’e. Obboleessi isaa madaa’e.

2. Baacaa Damisee Caamsaa 28,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Hoomaa ganda Sibaa Yabbootti Waraana mootummaan rasaasaan ajjeefame

3. Kaayyoo Abboosee Caamsaa 26,2020 Godina Qellem Wallaggaa Magaalaa Dambidoollootti Mana hidhaa keessaa baasuudhaan Waraanni mootummaa ajjeese

4. Habtaamuu Nugusee Roobii Caamsaa 25,2020 Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam bakka Leemman Carraaqqii jedhamutti Eebla 12, 2020 waraana mootummaan reebamee, Eebla 25,2020 qaamni isaa erga raamma’ee du’e.

5. Amaanaa Daadhii Caamsaa 23, 2020 Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuutti Jalqaba qaama saala irraa muran, ija jaamsanii ajjeesanii gatan

6……
7. Amsaaluu Guddataa Caamsaa 21,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assabii ganda Kellaay Birbiritti Haadha daa’imman 4, daa’ima waggaa 1 kan hoosiftu Oyiruu ishee keessaa lafa qoffarattee hojjetatataa jirtutti waraana mootummaan ajjeefamte.

8. Mohaammad Amiin Caamsaa, 14,2020 Godina Hararge Baha Magaalaa Hararitti Koronaa qabda jechuun waraanni mootummaa qabee hidhee, ajjeefamee Waraabeessi qaama isaa nyaatee bulee mataaf uffati isaa walitti funaanamee awwaalame.

9. Isaayyas Kumsaa Caamsaa 5,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Hoomaatti Waraana mootummaan ajjefame.

10. Maanguddoo Tolasaa Fidaa Caamsaa 14,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Maaruutti Waraana mootummaan reebamee ajjeefame.

11. Aadde Ruuqiyaa Ahmad Caamsaa 24,2020 Godina Hararge Bahaa Aanaa Miidhagaa Tolaa ganda Maabara Nagaa Jajjabduutti Bakka kabaja ayyaanaa sooma hiika EID tti waraana mootummaan itti dhukaafamuun ajjeefaman.

12. Obbo Ariif Aliishoo Caamsaa 24,2020 Godina Hararge Bahaa Aanaa Miidhagaa Tolaa Ganda Maabara Nagaa Jajjabduutti Bakka kabaja ayyaanaa sooma hiika EID tti waraana mootummaan itti dhukaafamuun ajjeefaman.

13. Cuquuliisaa Dullachaa Damboobii Caamsaa 23,2020 Godina Gujii Lixaa Aanaa Dugdaa Daawwaa ganda Burqaa Arbichootti Qaamolee mootummaatiin uleen reebamee du’e.

14. Gammachuu Kidaanuu Eebla 27,2020 Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Naqamteetti ajjeefame. Wallagga Lixaa Haaruutti kan dhalate, magaalaa Naqamtee keessatti waraana mootummaan ajjeefame.

15. Daani’eel Addisuu Eebla 27,2020 Godina Wallagga Lixaa Magaalaa Gimbii bakka Waddeessa Warqaa jedhamutti Barsiisaa yoo ta’u Waraana mootummaan rasaasaan ajjeefame.

16. Abirhaam Bultii Eebla 27,2020 Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii bakka Waddeessa Warqaa jedhamutti Barataa kutaa 11ffaati. Waraana mootummaan rasaasaan ajjeefame.

17. Gurmuu Tuulii Eebla 27,2020 Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii ganda Batiroo Coqorsaatti Maanguddoo Ganna 60 yoo ta’an Waraana mootummaan ajjeefamanii reeffi lafaa akka hinkaane illee dhorkame.

18. Fayisaa Guyyaasaa Eebla 26,2020 Godina Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Hannaa ganda Caamman Bareedaatti Abbaa ijoollee 6, waraanni mootummaa ajjeesanii gatan.

19. Yoo’el Adimaasuu Eebla 24,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo ganda Henacheetti ajjeefame. Daa’ima waggaa 15 yoo ta’u lafa oyiruu Shonkoraa isaaniitii abbaa waliin qabanii, abbaa mana hidhaa galchanii mucaa ajjeesan.

20. Yohaannis Xurunaa Eebla 24,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ganjii ganda Ganjii Deebiitti Hidhanii baasanii maatii duratti itti dhukaasuun ajjeesan.

21. Shurshuraa Ballinaa Eebla 22,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojjii Coqorsaa ganda Sibuu Dheebichaatti Mana isaanii seenuun obboleessa isaa waliin bakka tokkotti lamaanuu ajjeese.

22. Seedaa Bal’inaa Eebla 22,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojjii Coqorsaa Ganda Sibuu Dheebichaatti Mana isaanii seenuun obboleessa isaa waliin bakka tokkotti lamaanuu ajjeese.

23. Obsee Dabalaa Giddii Caamsaa 26,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo bakka Riphaa jedhamutti Ulfaa baatii 5 kan taate rasaasa mootummaan mana isheetti kan ajjeefamte.

24. Galataa Biraanuu Caamsaa 28,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ganjii Ganda Buusanoo Sichootti Waraana mootummaan ajjeefame.

25. Ahemad Daggafuu Caamsaa 28,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Minkootti Dargaggoota 3 bakka tokkotti waraana mootummaan ajjeefaman keessaa tokko.

26. Aaruun Amaan Caamsaa 28,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo ganda Minkootti Dargaggoota 3 bakka tokkotti waraana mootummaan ajjeefaman keessaa tokko.

27. Dassaaleenyi Jabeessaa Caamsaa 28,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Minkootti Dargaggoota 3 bakka tokkotti waraana mootummaan ajjeefaman keessaa tokko.

28. Raamataa Jamaal Tarfaasaa Caamsaa 16,2020 Konkolaachisaa kan ture, magaalaa Naqamtee dhabamee erga tureen booda Finfinnee hopitaala Alertitti reeffi isaa argame. Yeroo garaagaraatti qaama mootummaan qabamee hidhamaa turuutu himame.

29. Lalisaa Tafarii Caamsaa 12,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ganjiitti Gaa’elaaf qophaa’aa utuu jiruu, jaalallee isaa waliin wal arguu deemee waraana mootummaan ajjeefame.

30. Iddoosaa Bulaa Caamsaa 14,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Naawur Gallaawootti Waraana mootummaan rasaasaan ajjeefamee, reeffi isaa argame.

31. Lijaaleem Mitikkuu Caamsaa 14,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo Ganda Naawur Gallaawootti Waraana mootummaan rasaasaan ajjeefamee, reeffi isaa argame.

32. Duulaa Eebbisaa Caamsaa 3,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabiitti Waraanni mootummaa mana cabsanii itti seenuun abbaaf haadha isaa duratti rasaasaan ajjeesan.

33. Lalisaa Faxxanaa Eebla 28,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo Ganda Waayyuu Guuteetti Barataa kutaa 10 Waraanni mootummaan rasaasaan ajjeesanii gatan.

34. Guutuu Ittaanaa Eebla 28,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo Ganda Waayyuu Guuteetti Barataa kutaa 6 waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesanii gatan.

35. Dirribaa Daggafaa Eebla 28,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo Ganda Waayyuu Guuteetti Qote bulaa waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesanii gatan.

36. Namee Kumarraa Eebla 28,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Haroo Sabbuu ganda Hoomoo Waleensuutti Loltoota mootummaan ajjeefame.

37. Qannoo Efireem Caamsaa 21,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Wanjootti ajjeefame. Barataa Yuunibarsiitii Wallaggaarraa bara kana eebbifamuuf ture, waraana mootummaan ajjeefame.

38. Margaa Nagaasaa Caamsaa 21,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Wanjootti ajjeefame. Barataa kan ture, waraana mootummaan haala suukanneessaan ajjeefame.

39. Abbayyaa Qalbeessaa Caamsaa 21,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Wanjootti Ogeessa fayyaa beeyladaati. Rasaasa waraana mootummaan ajjeefame.

40. Abdataa Fayyisaa Caamsaa 3,2020 Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii – Maarachee Wadaboo, bakka addaa Birriishaa jedhamutti Waraanni mootummaa qabanii bosona geessanii ajjeesan.

41. Toomas (Mitikkuu) Yaadataa Caamsaa 29,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Qondaalaa Ganda Kollii Seedeetti Waraanni mootummaa qabee hidhee reebicha humnaa olii irratti geessiseen lubbuun isaa darbe.

42. Wandimmuu Bunjee Caamsaa 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Yamaaloogii Walal ganda Daallee, bakka Caffee Lakkii jedhamutti Waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesan.

43. Takkaa Dirribaa Caamsaa 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Yamaaloogii Walal ganda Daallee, bakka Caffee Lakkiitti Waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesan.

44. Yohaannis Gaaddisaa Caamsaa 9,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Yuubdoo ganda Dogomaatti Waraanni mootummaa baatii tokkoof mana hidhaa tursiisanii achii baasanii ajjeesan.

45. Hiikaa Xaasoo Caamsa 11,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ganjiitti Waraana mootummaatu ajjeese.

46. Biqilaa Asaffaa Caamsa 11,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ganjiitti Waraana mootummaatu ajjeese.

47. Obbo Gabree Caamsaa 11,2020 Godina Wallagga Lixaa Magaalaa Gimbii bakka Gabaa Maaliifuu jedhamutti Abbaa ijoollee 8 yoo ta’an Waraana mootummaan ajjeefaman.

48. Saamu’eel Darasuu Caamsaa 12,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ganjii ganda Busaanoo Qawweessootti Waraanni mootummaa utuu daandii irra adeemuu itti dhukaasanii ajjeesan.

49. Ifaa Hanbaa Caamsaa 15,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gujii Waraabuutti Waraanni mootummaa ajjeese.

50. Abkuulaa Guyyoo Diidaa Caamsaa 13,2020 Godina Booranaa Aanaa Dirree bakka Meeggaa jedhamutti Reebichaan qaama isaa erga miidhaniin booda waraanni mootummaa ajjeesan.

51. Roobel Iyyaasuu Caamsaa 17,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo Ganda Kolliitti waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesanii gatanii bineensa nyaachisan.

52. Gaaromaa Bayeessaa Caamsaa 17/2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo ganda

Kolliitti waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesan.

53. Ashannaafii Caalaa Caamsaa 17,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo Ganda Kolliitti Waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesani.

54. Hordofaa Asaanaa,

55. Daawwitti Aagumaa Asaanaa (Caamsaa 21/2020) fi

56. Agumaa Asaanaa (Eebla 28/2020) Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii bakka Arroojjii jedhamutti ajjeefaman. Namootiin Sadan kun maati tokko yoo ta’an, garaagarummaa baatilee fi garaagarummaa torbanootaan waraana mootummaan ajjeefaman.

57. Eeliyaas Hayilee Caamsaa 16,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Noolee Kaabbaa ganda Ancabbiitti Waraanaa mootummaan rukutamee du’e.

58. Gammachuu Baqqalaa Caamsaa 20,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Laaloo Qileetti Barsiisaadha. Waraana mootummaan ajjeefame.

59. Horoo Areerii Caamsaa 17,2020 Godina Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Boruu ganda Malkaa Maansaatti Wraanni mootummaa hidhanii mana hidhaatii baasanii, ilma isaa daa’ima waggaa 12 wajjin billaan qalanii ajjeesan.

60. Boonaa Horoo Areerii Caamsaa 17,2020 Godina Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Boruu ganda Malkaa Maansaatti Wraanni mootummaa hidhanii mana hidhaatii baasanii, abbaa isaa waliin billaan qalanii ajjeesan.

61. Garramuu Guutamaa Caamsaa 3,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Noolee Kaabbaa ganda Guddattu Harootti Mana jireenyaa isaatii gadi baasanii haala suukanneessan ilma isaa waliin waraanni mootummaa ajjeese.

62. Tasfaayee Garramuu Guutamaa Caamsaa 3,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Noolee Kaabbaa ganda Guddattuu Harootti Abbaa isaa waliin mana baasanii waraanni mootummaa haala suukanneessan ajjeesan.

63. Biniyaam Waaqjiraa Caamsaa 16,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo Ganda Ashiitti Fira dubbisuu utuu deemuu waraana mootummaan ajjeefame.
64. Daawwit Tarfaa Caamsaa 28,2020 Godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti Dhukaasa Waraana mootummaarraa dhuka’een konkolaataa uummataa keessatti rukkutamee ajjeefame.

65. Gonjee Alamuu Bitootessa 16/2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo bakka Walgahii Bubbukaa Samarroo jedhamutti Hojii dhuunfaa isaaf karaarra deemaa utuu jiruu “Shaneedhaaf soorata geessite” jechuun waraanni mootummaa ajjeese.

66. Gaaromaa Tarfaasaa Bitootessa 18/2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo bakka Walgahii Bubbukaa Samarroo jedhamutti Hojii dhuunfaa isaaf karaarra deemaa utuu jiruu “Shaneedhaaf soorata geessite” jechuun waraanni mootummaa ajjeese.

67. Lalisaa Olumaa Ebila 2,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Yuubdootti Humna addaa Poolisii Oromiyaatiin ajjeefame.

68. Ifaa Zarihuun Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Alakuu- Abbootti Waraana mootummaatiin Cuubeen qalamee ajjeefame.

69. Abdoo Raamataa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo ganda Amballaatti Waraana mootummaatu cuubeedhaan qalee ajjeese.

70. Tesfaayee Baqqalaa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo ganda Miinkootti Waraana mootummaatu cuubeedhaan qalee ajjeese.

71. Shariifuu Takkaa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyootti Waraana mootummaatu cuubeedhaan qalee ajjeese.

72. Keeruu Takkaa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyootti Waraana mootummaatu cuubeedhaan qalee ajjeese.

73. Warqinaa Galataa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyootti Waraana mootummaatu cuubeedhaan qalee ajjeese.

74. Korsaa Warqinaa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyootti Waraana mootummaatu cuubeedhaan qalee ajjeese.

75. Masarat Warqinaa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyootti Waraana mootummaatu cuubeedhaan qalee ajjeese.

76. Maammadamiin Abdiisaa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyootti Waraana mootummaatu cuubeedhaan qalee ajjeese.

77. Aliyyee Hasan Muhittii Eebla 6,2020 Godina Saba Oromoo Walloo Aanaa Dawwee Harawwaatti Lola shiftoota Affaariin tumsa waraana raayyaa ittisa biyyaan wal ta’uun ilmaan Oromoo irratti banameen ajjeefame.

78. Hasan Jirra Eebla 6,2020 Godina Saba Oromoo Walloo Aanaa Dawwee Harawwaatti Lola shiftoota Affaariin tumsa waraana raayyaa ittisa biyyaan wal ta’uun ilmaan Oromoo irratti banameen ajjeefame

79. Mohaammad Aliyyi Eebla 6,2020 Godina Saba Oromoo Walloo Aanaa Dawwee Harawwaatti Lola shiftoota Affaariin tumsa waraana raayyaa ittisa biyyaan wal ta’uun ilmaan Oromoo irratti banameen ajjeefame.

80. Hasan Siraaj Eebla 6,2020 Godina Saba Oromoo Walloo Aanaa Dawwee Harawwaatti Lola shiftoota Affaariin tumsa waraana raayyaa ittisa biyyaan wal ta’uun ilmaan Oromoo irratti banameen ajjeefame.

81. Mahaammad Hasan Jaarfoo Eebla 6,2020 Godina Saba Oromoo Walloo Aanaa Dawwee Harawwaatti Lola shiftoota Affaariin tumsa waraana raayyaa ittisa biyyaan wal ta’uun ilmaan Oromoo irratti banameen ajjeefame.

82. Leensaa Bultoo Eebla 5,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisootti Abbaaf haadha waraanni mootummaa “ABOdha” jedhee irraa hidhee, dhukkubsattee nama dhukkubsachiisu dhabuun lubbuun dabarte.

83. Gammee Misgaanuu Eebla 4,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Hoomaatti Waraanni mootummaa karaa gubbaatti rasaasaan rukutee ajjeese.

84. Abdii Wandimmuu 19/4/2012 E.C Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii ganda Waragoo Arsammaatti
Fuudhaaf qophaa’aa kan jiru sirna gaa’ela isaaf gabaadhaa meeshaa bibbitachuu utuu deemuu waraanni mootummaa qabe. Waraqaa maqaa miinzolii isaa qabu arganii gaafatan. “Maqaa Shaneekooti” jedhee deebiseef. Akka naannawa sanaatti Shanee jechuun miinzolii jechuudha. Sanumaan waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesan.

85. Dabalaa Gannatii Eebla 16,2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Yuubdootti Waraana mootummaatiin ajjeefame.

86. Kennasaa Caalaa Eebla 16,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo Ganda Heenacheetti Firoota isaa dubbisuuf bakka Ashii jedhamu deemee gala utuu jiruu waraanni mootummaa qabanii kaampii isaanii erga bulchanii booda gad baasanii ajjeesan.

87. Lalisaa Ifaa Dhibbisaa Eebla 15,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gaawoo Qeebbee ganda Buukkootti Firri isaa duunaan boo’icha deemaa utuu jiruu waraanni mootummaa qabanii ajjeesan.

88. Jamaal Shifaa Eebla 15,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamii ganda Qellemitti Bakka inni hiriyyoota isaa waliin taa’utti waraanni mootummaa dhukaasa itti bananii isa ajjesan. Kan isa waliin turan namni lama lubbuun hafaniiru.

89. Abbabaa Hirkoo Gadaa Eebla 16,2020 Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat – Oolancitiitti Waraanni mootummaa “ABO Shaneedha” jechuun ajjeesan.

90. Malkaa Badhaasoo Gadaa Eebla 16,2020 Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat – Oolancitiitti Waraanni mootummaa “ABO Shaneedha” jechuun ajjeesan.

91. Barakat Tamsgeen Eebla 16,2020 Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Naqamteetti Waraana mootummaatu ajjeese.

92. Biiniyaam Waaqjiraa Eebla 16,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfillootti Ashiirraa ka’ee fira dubbisuuf utuu Heenachee deemaa jiruu waraanni mootummaa ajjeese.

93. Abdoo Dabalaa Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo ganda Miinkootti waraana mootummaan Cuubeen qalamee ajjeefame

94. Akibaruu Nuuruu Eebla 2,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo ganda Miinkootti waraana mootummaan Cuubeen qalamee ajjeefame

95. Darasuu Tasfaa 19/4/2012 E.C Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabiitti Misirroo ture. Waraana mootummaatu ajjeese.

96. Shifaa Barii Eebla 15,2020 Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gullisoo Ganda Kurbiritti Waraanni mootummaa mana maatiisaatii gad waamuun guyyaa lamaaf erga reebanii booda rasaasa itti dhukaasuun ajjeesan.

97. Ittaanaa Waltajjii Biteetossa 26,2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Yemaaloogii Walalitti Waraana mootummaatiin ajjeefame.

98. Habtaamuu Tolaa Eebla 16,2020 Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Daalattiitti Waraanni mootummaa erga rasaasaan ajjeesanii booda reeffa isaa maasii namaa keessatti gatan.

99. Waaqjiraa Dinagaa Caamsaa 30/2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Yuubdoo ganda Aayira Aluukuutti Naannawa mana jireenya isaaniitii waraanni mootummaa erga qabanii booda haala suukanneessaa ta’een ajjeesan.

100. Tamasgeen Olaanii Caamsaa 30/2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojii Birmajjiitti Biilaarraa gala utuu jiruu bakka maqa Maqa Booreefi Didibbeetti loltoota mootummaatiin ajjeefame.

101. Sambataa Baqqalaa Caamsaa 29/2020 Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii Humna waraanaa mootummaan ajjeefame.

102. Takkaa Alamaayyoo Bitootessa 16/2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Ambaltaatti Dhimma isaaf karaarra deemaa utuu jiruu waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesan.

103. Gammachuu Mul’ataa Bitootessa 17/2020 Godina Horro Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq bakka Fooqoo jedhamutti Waraanni mootummaa halkan mana jireenyaa isaanii itti cabsuun rasaasa itti roobsuun ajjeessanii gatan manguddoo kun nama ganna Jaatamaa(60)ti.

104. Aanaa Abdurhaman Waxabajji 2/2020 Godina Harargee Bahaa – Qoobbootti Utuu daandiirra deemuu waraanni mootummaa rasaasaan rukkutanii ajjeesan.

105. Abdii Dirree Caamsaa 31/2020 Godina Harargee Bahaa – Hararitti Konkolaachisaadha. Humni waraanaa mootummaa konkolaataa keessaa buusanii reebanii ajjeesan.

106. Baqqalaa Bidiraa Waxabajji 3/2020 magaalaa Finfinnee kutaa Bulchiinsa Booleetti Halkan mana isaa keessatti ajjeefame. Baqqalaan miseensa ABOti. Waajjira ABO kutaa Bulchiinsa Gooroo keessaa hojjeta.

107. Ashaaggiree Gabayyoo Waxabajji 5/2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo ganda Muggiitti Ilma isaaniitu miseensa WBOti. Sababuma kanaaf waraanni mootummaa mana isaaniitti deemee haadha warraa isaanii waliin ajjeese.

108. Aadde Fantaanesh Waxabajji 5/2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo ganda Muggiitti Ilma isaaniitu miseensa WBOti. Sababuma kanaaf waraanni mootummaa mana isaaniitti deemee abbaa warraa isaanii waliin ajjeese.

109. Saadiq H/Ibroo Waxabajji 8/2020 Godina Baalee magaalaa Diinshootti humna addaa poolisii Oromiyaa kan jedhaman konkolaataa inni oofaa jiru keessatti reebanii ajjeesan.

110. Nagaasaa Hayiluu Obsaa Eebla 24/2020 Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo laga Meexxiitti utuu inni hiriyyootasaa waliin qaama dhiqatuu waraanni mootummaa WBO sakatta’uuf deeman “Shanee beekta” jechuun rasaasaan ajjeesan.

111. Fayyisaa Nugusee 25/9/2011 ALI’tti Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dabra Libaanos ganda Soneetti reebicha poolisoonni humna addaa jedhaman irraan ga’an dandamachuu dadhabuudhaan du’e.

Via: Dábessá Gemelal