Kun haasawaa Dr Gammachuu Magarsaa Kora Qorannoo Oromoo idil-addunyaa 3ffaa irratti haasawaniidha.

Above Single Post

#KoraQorannooOromooKun haasawaa Dr Gammachuu Magarsaa Kora Qorannoo Oromoo idil-addunyaa 3ffaa irratti haasawaniidha.
Korri kun Yunivarsitii Wallaggaa keessatti dhiyaatee ture.
=====
Madda; MO’AA TV

Dubbii hayyuu.

ajaa’iba haasa’an Dr.Gammachuu Magarsaan kora qorannoo universiin Wallaggaa qopheesse irratti godhan.
fkn “bakka dhugaan hin jirre nageenyi hin jiru, warri nagaa barbaadan dura dhugaa barbaaduu qabu”
“Abadan oromoon kana booda garbummaa jalatti hin deebi’u”
“qubeen isin har’a akka qoosatti barattan kun nuti halkan halkan dhoksaadhan dukkana keessatti barachaa turre. namni barreeffamni qubee afaan oromoo harkatti argame ni hidhamaa ture”
” kan dubbachaa jiru Ana osoo hin taane dhiiga ilmaan oromooti”

Mohammednur Guye

#Geejjiba-Kanneen jabaatanii hojjatan, kanneen kutannoo qaban, kanneen obsaan didhaalee fi danqaalee mara dabarsan waan yaadan bira gahuu ni danda’an. Warri Waaqeffannaas kunoo, tajaajila barsiisaaf kan oolu qabeenya geejjibaa horatanii jiru; kan gumaaches, kan sadarkaa kanaan gahes galata guddaa qabu!
Baga milkooftan!!

Dhábasá Wakjira Gemelal

Below Single Post