ONN: Oduu Amma Nu Ga’e. Konfaransiin Imaammata Oromiyaa Irratti Mariyatu Magaalaa Asmaraatti Eegale. Waxabajjii 03, 2018

ONN: Oduu Amma Nu Ga’e. Konfaransiin Imaammata Oromiyaa Irratti Mariyatu Magaalaa
Asmaraatti Eegale. Waxabajjii 03, 2018

Konfaransiin beektota Oromoo biyyoota addunyaa kana garaagaraa irraa walitti qabaman hirmaachise waajjira Hayyuu-duree ABO magaalaa smara,Eeritreatti argamu keessatti guyyaa har’aa waxabajjii 3, 2018 eegalamuu gabaasaan ONN bakka sanaa nu  qqabe ni addeessa. Walahii kana irratti hayyota Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo garaagaraa qaban dabalatee hoogganoonni ABO Sadarkaa ol’aanaa irra jiranii fi ajajoonni WBO hangi tokkollee akka keessaa qooda fudhatan barbameera.Akka qindeessitoonni Konferensii kanaa jedhanitti, Konferensii

kanarratti hayyoonni Oromoo kunniin Imaammata adda addaa TPLF/EPRDF booddee Oromiyaa fi Itoophiyaan hordfuu malan irratti waraqaalee qorannoo yeroo dheeraadhaaf qopheessaa turan dhiheessanii mareen gadi fagoon irratti erga godhamee booda, walgahii idilee Shanee Gumii Konferensiin kun erga xumuramee booda taa’uuf jedhu irratti dhihaatee raggaasifama.


Hayyootni Oromoo Dhimma Imaammata Oromiyaa egeree irratti mariitti jiru; moyxannoo fi oggummaa isaanii dhimma Oromiyaa egereef gumaachaa jiru.
Mariin Kun hayyootaa fi Hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo bakka tokkotti fiduudhaan kan mariisisu Konfiransiin tokko guyyaa Waxabajjii 03, 2018 jalqabe.

Konfirensiin kun kufaatii sirna cunqursaa Abbaa-irree Wayyaanee/EPRDF booda haalli Siyaasaa Dinagdee fi Hawaasummaa Oromiyaa fi kan waliigala Impaayera Itoophiyaa maal fakkaachuu akka qabuu fi maal maaltu godhamuu/guutamuu akka qaban kanneen akeekan dhimmoota Imaammataa jajjaboo tahan irratti mariin bal’aa fi bilchaataan kan itti geggeeffamu taha.

Xumura Konfirensii kanaa boodas Shaneen Gumii Adda Bilisummaa Oromoo Walgahii isaa Dhaabbataa geggeeffatee dhimmoota Dhaabaa fi kan Waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo ilaalchisuun murtiilee fi tarkaanfilee barbaachisoo tahan ni fudhata jedhamee eegama.