Komishinarri duraanii komishinii poolisii -Federaalaa Yaareed_Zarihuun halkan

Komishinarri duraanii komishinii poolisii -Federaalaa Yaareed_Zarihuun halkan

Oduu Simbirtuu
OBN Sad 05, 2011 – I/A Daarektara Olaanaa Tajaajila Odeeffannoo fi Nageenyaa Biyyalessaa fi Komishinara Koomishinii Poolisii Federaalaa kan turan Obbo Yaared Zarihuun to’ataman. Obbo Yaareed yeroo Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad aangootti dhufan Asaffaa Abiyyuu bakka bu’uudhaan Komishinara Generaalaa Komishinii Poolisii Federaalaa ta’uun hojjechaa turan. Otoo baay’ee hin turin tibbuma sana aangoorraa ka’aniiru. Haati warraa Obbo Yareedii fi konkolaachisaan isaanii shakkamaa kana miliqsuuf yaaluu isaaniitiin to’annoo seeraa jala oolanii akka turan ni yaadatama.


#Xiyyeeffaannoo: Poolisootni kan Yakka Farrummaa dhala namaa#Magaalaa_Finfinnee Dirree Masqalaatti Gaafa Hiriira Guddichaa Qeerroo Dargaggoota Oromoo irratti rawwattan kun daddaffiin seeraatti dhiyaachuu qabu, fuullii isaaniifi eenyummaan isaanii iyyuu ni beekama kun. Yakkamtootni kun ammas Poolisii ta’anii itti fufuu hin qaban, seeraaf dhiyaachuu qabu!


Warri sadarkaa mootummaa Naannoo Oromiyaatti uummata Oromoo gidiraa hiriyaa hin qabne agarsiisaa turan kunniin dabaree itti University Qilinxoo deeman waraantin Mana murtii federal irraa cituu fi qaba. Sadarkaa jalqabaatti;
1. Abbaa Duulaa Gammadaa
2. Aster Maammoo
3. Dhaabaa Dabalee
4.Muktar Kadir fi
5. Kumaa Dammaksaa harargee goodinaa Ciroo bulchinsa anaa sani kan ture Ahmad shek umar. 2.Abdaala macaaroo,3.yuusuf adamee,4.abdulhakim usuman,5.ahmad salihi,6.musaa innee,7.abdaala idiris,8.abrahim kamila,9.duula,10. iskandar fi kanneen hafanis hedduudha caasan isaanis godinotaa hanga Aanaalee Oromiyaatti qabamanii seeratti dhiyaatu. Kanneen akka Dhaabaa Dabalee kunimmoo ergama abbaa Duulaa kallattiidhan fudhatee lafa naannawaa Finfinnee gurguraa, gurgursiisaa kan turee fi keessattuu lafa magaalaa Buraayyuu qotee bulaa hiyyeessa lafarraa kaasee haadha hiyyeessaa boochisee lafa irraa fuudhee kaan gurguratee kaan firaaf hiriyaasaatif qoodee har’a hiyyeessa fakkaachuf “mana waliinii/ condominium/ keessa jiraatus qorannaan harka lafa jalaatin deemaa jiru irra qaqqabuunsaa waan hinoolle. Egaa hojiin keessan isin haa baasu malee mindaan tiyya xiqqoodhaa mootummaan abukaattoo naaf haa dhaabuu jechuun waanuma hin jirre. Itti qoohaa’aa.

Adem Misoma

OMN: Oduu Guyyaa Sadaasa 15, 2018

I/A Daarektara Olaanaa Tajaajila Odeeffannoo fi Nageenyaa Biyyalessaa fi Komishinara Koomishinii Poolisii Federaalaa kan turan Obbo Yaared Zarihuun to’ataman.
Obbo Yaared Zarihuun to’ataman.