1 Comment

  1. Mormiin godhamaa jiru kun of eeggannoo guddaa wajjin ta’uu qaba. kana jechuun
    1ffaa. dhaadannoo/ejjennoo walfakkaatu qabachuu; yaada walfaallessaa qabatanii adeemuun deebisee ummata walitti buusuu waan danda’uf

    2ffaa. murtii biyya bulchaa jiru irratti qofa xiyyeeffachuu. kana jechuun ummataaf ummatni akka walitti hinbuuneef ummata murtuun kun keessa baate tuquu idhiisuu

    3ffaa. qabeenya barbadeessuu dhiisuu tarii meeshaa diinni ittiin ummata miidhu yoo ta’e malee

    4ffaa. caasaan biyya bulchu yoo hinjiraanne saamtonni adda addaa ummatuma keessaa bahan ummata miidhuu waan dandaa’aniif qaawwa uumamu kana duuchuu danda’uu

Comments are closed.