KMN:-በትግራይ ክልል ተፈጠር ስለተባለዉ ተቃዉሞ እና ባጠቃላይ ይዘቱ ላይ እንዲሁም ጥያቄዎች ላይ

KMN:- May 28/2020
በትግራይ ክልል ተፈጠር ስለተባለዉ ተቃዉሞ እና ባጠቃላይ ይዘቱ ላይ እንዲሁም ጥያቄዎች ላይ ከአክቲቭስት አሉላ ሰለሞን ጋር የተደርገ ውይይት::