KMN: በሀገሩቱ ወቅታዊ እና አወዛጋቢ የፖለቲካ ቀዉሶች ላይ ከዶ/ር ኢታና ሃብቴ እና ዶ/ር ፀጋዬ አራርሳ ጋር የማደርግ የቅጥታ ስርጭት ውይይት::

KMN:- May 13/2020 #ጉዳያችን
በሀገሩቱ ወቅታዊ እና አወዛጋቢ የፖለቲካ ቀዉሶች ላይ ከዶ/ር ኢታና ሃብቴ እና ዶ/ር ፀጋዬ አራርሳ ጋር የማደርግ የቅጥታ ስርጭት ውይይት::

#caamsaa_13_2020

Waamichaa ajaajaa Wbo Z/Lixaa Oromiyaa (J/Marroo )irraa humminoota hidhaatani beekaamitti WBO Zonii walii galaa alaatti G/H/Gudduruu Wallagaa keessa sochoo’a jiranif ta’ee :
Akkaata caseefama ABO/WBO waliigalaatin WBO Zonii lixaa Oromiyaa J/Marroon hogaanamu jallatti jarmiyaale godinoota Lixaa Oromiyaa keessa sochoo’a jiran keessaa Jarmiyaa Mattakaal, W/Bahaafi H/Guduuru kan J/Eebbisaan hogaanamu akkaa jiruu ni beekaama.

Kun akkaa jiruutti ta’ee Godiina/Horroo/­Guduuru keessa qamooleen hidhaatani maqaa Wbon sochoo’a jiran,garuu ammoo hogaana WBO walii galaa, hogaana WBO Zonii lixaa Oromiyaas ta’ee Jarmiyaa Wbo nannichaa keessa jiruu jalaatti hogaanama hin jiree akkaa jiran ummaani Oroomo ni beekaa. Qamoolen kun garaa ABO/WBOti deebi’aani Jarmiyaa nannichaa keessa jiruu waalin akkaa qabsaa’anif ummaani nanichaa yeroo addaa addaati yadaafi gafii kassaa turuun isaa ni beekaama.Bu’uura Heraafi Seeraa ABO/WBO akkasumaas gafiif yadaa ummaatatin ajaajaan WBO Zonii lixaa Oromiyaa (J/Marroo )fi ajaajaan WBO nannichaa (J/Eebbisaa )n qamooleen ABO/WBO jalaa hin jiree garaa jarmiyaa WBO Godiinichaa keessa jiruutti dhu faani akkaa of gabaasan gafaa guyyaa 28/8/2012 A.Htti waamichaa godhaani jiru.

Ajaajaa/WBO /L/Oromiyaa
J/Marroo
#Sanyii_Tufaa_Muna
#IUOf


[SBO ,- Caamsaa 13,2020] Gaazzexeessitootni ONN Dassuu Duulaa fi Waaqoo Noolee akkasumas konkolaachisaan ONN Ismaa’el Abdulrazzaaq har’a ganama mana hidhaa Buraayyuu keessa turan keessaa baasamanii gara mana hidhaa Godina Baha Shawaa Galaanitti ergamutti fudhatamuu isaanii oduun amma SBO dhaqqabe ifa godha.

Gaazzexeessitootnii fi konkolaachisaan kun har’a ganama maaliif gara Galaanitti akka fudhataman ammatti waan ifa ta’e akka hin beekamne yoo ibsamu, haala kanaan Abukaatoo isaanii jalaa dhoksanii akka gara Galaanitti geessan beekameera.

Gaazzexeessitoota ONN Dassuu Duulaa fi Waaqoo Noolee akkasumas Ismaa’el Abdulrazzaaq dabalatee miseensa GS-ABO Jaal Amaan Filee fi qondaala dhaabaa Jaal Gadaa Gabbisaa Bitootessa 07,2020 mana hidhaa Buraayyuutti miseensa SHG-ABO Jaal Abdii Raggaasaa dubbisuuf akka dhaqanitti achumatti qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama.

Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Amaan Filee fi Jaal Gadaa Gabbisaa yeroo ammaa eessatti hidhamanii akka jiran wanti beekamu hin jiru.

Amnesty International Caamsaa 03,2020 ibsa baaseen mootummaan Itophiyaa bakka Jaal Abdii Raggaasaa itti hidhee jiru akka ifa godhu, murtii haqaa akka argatu, abukaatoo fi maatii isaan akka wal argu darbees kanneen hidhee jiru akka gadi dhiisu gaafatuun ni yaadatama.

Sagalee Bilisummaa Oromoo


Fnfinnetti ilmaan Oromoo butanii achii buutee isaanii dhabamsiisuun itti fufee jira.
Kun Adoolaa Cullukke jedhama. Dhalootaan Gujji Bahaa aanaa Gooroo Doolaa Haraqallotti dhalate. Nama cimaa dha.
Adoolaan ergaa butame hidhame torban sadii olta’eera. Maatiif hiriyyotni isaa achii buutee isaallee dhabanii yaaddof cinqama heddu kessa jiru.
Maatiin eessa buutee obbolessa keenyaa nuuf barbaada jedhu.

Dábessá Gemelal


#Siyaasa_Gowwaa

Suuraa kana #Abiyootituu addatti baasee post godhe suuraan kun waa lamaaf addatti baafamee post ta’ame

1ffaa Sagalee Lammaa Magarsaa dheengadda #Tv_Boqqolloo uggure sana ummata waan dheekkamsiiseef har’a kanaan haloo baasuuf

2ffaa Lammaa Magarsaa na waliin jira walumaan jirra jechuuf

Garuu wanni hubatamuu qabu kan #Abiyootiif hin galle hireen Ummata oromoo nama tokko harka hin jirtu ummata bal’aa malee #Lammaan sagaleen isaa ukkaaffamee jennaan ummata aarse malee utuu akkuma #Abiyootis gadi bahee ifatti ummata ganuu isaa himee ummanni oromoo qabsoo mirga isaa kan addaan hin cinne ta’uu wallaaluu isaati
Ummanni maaf #Lammaa iyyaafa?
Sababni ummanni halkanii guyyaa #Lammaa iyyaafatuuf akka #Lammaan bilisa isaa baasuuf miti isumaa #Lammaayyuu bobaa #Abiyoot jalaa bilisa baasuuf malee

Oromoon Abbaan fedhee isa ganu qabsoo isaa irraa sokondiif galee rafee bin beeku ammas ittuma jira borus hamma qabsoon isaa galma yaadame geettutti kan wal irraa hin cinne ta’uu firris diinnis jala sararee beekuu qaba

Nuti ammas irra deddeebinee ni jenna Lammaa wanni isa ukkaamsu yoo jiraate isuma mataa isaati san irraan kan hafe Lammaan reeffaa miti ykn immoo ballaaf duUdaa miti #Lammaan mormachuus danda’a hoiiis gadi dhiisee gara ummataatti makamuu danda’a yoo bobaa namtichaa jalaa bahuu barbaade san irraan kan hafe ummata oromoo sobuuf sossobuuf yaaluun of gowwoomsuudha.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.

Via: Tsegaye Ararssa