Kitaabni ‘Qaalii’ waa’ee seenaa artistoota Oromoo ajjeefamanii himu barraa’e

Kitaabni ‘Qaalii’ waa’ee seenaa artistoota Oromoo ajjeefamanii himu barraa’e

Kitaabni ‘Qaalii’ jedhamuufi namoota lamaan barraa’e waa’ee seenaa artistoota Oromoo ajjeefamaniirratti kan xiyyeeffatedha.

(bbcafaanoromoo)—Kitaabni Gaazexeessaa Obsii Filee fi Barsiisaa Baqqalaa Lataa waliin barreessan kuni seenaa artistoota afurii (Haacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa fi Daadhii Galaan) kan himudha.

Kitaabni kuni fuula 168 jechuun barreessitoonni kitaabichaa BBC’tti himaniiru.

Mata dureen kitaabichaa’ Qaalii’ jedhu yaada ka’umsaa Haacaaluun dubbate ‘Ani Oromoof Qaaliidha’ jedhurraa akka maddees himu barreesitoonni kunneen.

Kaayyoo isaa yoo himanis ‘seenaa qabsaa’ota artistoota kanaa muraasa dhalootaf dabarsuu kan kaayyefattedha,’ jedha Obsii Filee turtii BBC waliin taasiseen.

“Artistoonni Oromoo sababa Oromummaa isaanitiif jecha gatii qaalii kanfalanii fi lubbuu isaaniis sababuma kanaaf kan dhabanidha.

”Artistoonni kunneen hedduudha nuti isaan keessaa kanneen ijoo tahan qofa irratti fuullefanne,” jedha.

Kitaabni amma barreessanii gabaaf oolchan kuni akka ka’umsaatti kan tajaajiltudha malee seenaa qabsaa’ota kanneenii kitaaba tokkoon ibsuun waan ulfaatu akka ta’es hima.

“Kitaaba tokkittiidhaan seenaa namoota kana afranii himuun ni ulfaata. Garuummoo nuti seenaa isaanii keessaa hojiiwwan bahanii mul’atan kan boru dhaloonni irraa barata jennu qofarratti fuullefanne.

”Oromummaa irratti cichuu isaanii waan agarsiisan muraasa mul’isne” jechuun hima.

Kitaabichi seenaa artistoota kunneenii dhalootaa hanga guyyaa ajjeefamanitti jiru gabaabinaan ibsa.

Barreessitoonni kunneen kitaaba kana humna isaaniitiin muraasa maxxansiisaniis kitaaba kana baay’inaan uummata biraan gahuuf garuu harki nuti gabbaabbateeras jedhu.

“Kitaaba kana ammaaf qarshii giiphii keenya keessaa qabnuuni. Fedhiin dubbistootaa ammo Olaanaadha. Fuula duratti gargaarsa yoo arganne baayyinaan dubbisaa hunda bira akka gahu barbaanna” jedhu.

Barsiisaa Baqqalaa Lataa ammaan duras kitaabota akka seenaa Gootota Oromoo fi kanneen biroo sagal tahan barreessuu dubbata.

Kitaabni kuni kutaa tokkoffaa ta’uu fi kutaa itti aanuun ammoo seenaa artistoota biroo irratti fuullefannee barreessuuf karoora qabnas jedhan.