Key developments in Benishangul Gumuz & Oromia regions of Ethiopia

Key developments in Benishangul Gumuz & Oromia regions of Ethiopia

በደብተራ የተፃፈ ኢትዮጵያም ታሪክ አላት!
የአገር ሉአላዊነት የሚደፈረው አሜርካ ስትገባ ብቻ ሳይሆን ኤርትራም ስትገባ ጭምር መሆኑን ስትነግረኝ ያኔ ካንተ ጋር እስማማለሁ!

Mathewos T. Debela


  Oolmaa Dhaddachaa Jawaar Mohaammad’faa N-24 (Murtii Dabaa – Maggaarajaa) —– Mana Murtii Waliigala Federaalaa Caffee Araaraa (Siddist Kiiloo) _____ Oliyyannoo dhimma ragaa golgaa duubaa ilaalchisee, Hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohaammad N’24 qaamanis pilaazmaadhaani osoo hin dhiyaatin falmiin gaggeeffamaa ture har’as bakka himatamtoonni hin jirretti murtaa’ee jira. Jawaar Mohaammad’faa Namoonni 20 magaaluma kana Qaallittiitti hidhamne osoo jirruu akka nama fagoorra jiruutti mirga qaaman argamnee falmachuu keenya dhiphisnee pilaazmaan hin dhiyaannu jechuun lagachaa turan. Manni Murtii Waliigala Federaalaa falmii oliyyannoo dhagaha ragaarratti Abbaan Alangaa Jawaar Mohaammad’faa irratti fudhate turerratti murtii kennee jira.

 
Manni Murtichaa murtee har’a dabarseen dhaddachi cufaa moo banaa ta’uu qaba kan jedhu akkasumas ragaan tokko golgaa duubatti moo ifatti jecha yaa kennu kan jedhurratti murtii isaa hin kennine. Murtiin har’aa gabaabumatti kan jedhu, abbaan alangaa iyyannoo isaa fooyyeffatee ragaa isaa waliin Mana Murtii Olaanaa Federaalaaf irra deeb’ee haa dhiyeeffatu an jedhu dha. Falmii dhagaha ragaa (namoota 146) ilaalchisee falmiin akka haaraatti akka gaggeeffamuuf dheedhii godhee murtii duraas diigee mana murtii jalaatti gadi deebise jechuu dha. Abukaatota Jawaar’faa keessaa tokko kan ta’an Obbo Mohaammad Jimaa ‘Manni Murtii Abbaa Alangaatiif carraa madaalawaa hin taane kennee jira. Abbaan Alangaa garuu Mana Murtii gadiittis Mana Murtii oliyyannoo dhagahe kanarrattis ifatti ‘iyyannoo koo nan fooyyeffadha; ragaadhaan deeggaree nan dhiyeeffadha’ jedhee waan gaafate hin qabu jechuun murtii har’aa qeeqaniiru. Itti dabaluunis Obbo Mohaammad ”Manni Murtii Waliigala Federaalaa kun waan hin dhiyaanneefi seerummaa hin gaafatamneen dhimmicha ofumaa murtii dhumaa itti kennuu dhiisee gara mana murtii jalatti abbaan alangaa deebi’ee yaa dhiyeeffatu jedhe” jechuun ibsanii jiru.

A full-scale humanitarian crisis is unfolding as thousands of refugees flee violence in Ethiopia’s Tigray region. Refugees are in immediate need of:
⛺️ Temporary shelter
🥘 Food
💊 Medical care
Make a generous gift to provide lifesaving aid to refugee families >>


“I personally don’t give a damn if the U.S. government issues an entry ban on me. We should not hesitate to head to the U.S. Embassy in Addis Ababa in millions and burn their flag.”
~ A statement by Andargachew Tsige in reaction to the recent media note by the US State department demanding ceasefire in Tigray. The Prime Minister’s ally claims the United States and Europe are trampling on Ethiopia’s sovereignty. It’s a pity that he pontificates about statements but turns a blind eye to Eritrean and Sudanese forces running roughshod on Ethiopian soil.
 
Andargachew, a British citizen himself, is the CEO of ESAT Television in contravention of Ethiopian media law which proscribes foreign citizens from running a media institution. Why is a British citizen threatening to burn another sovereign nation’s flag in Ethiopia’s capital? The Prime Minister’s inner circle is going berserk.