Karaan baaburaa finfinnee hanga Jibutii deemu kutaalee Oromiyaa mara keessatti cituu akka qabu irratti haa hojjennu.

Karaan baaburaa finfinnee hanga Jibutii deemu kutaalee Oromiyaa mara keessatti cituu akka qabu irratti haa hojjennu.Keessattuu kaayyon keenya diinagdee mootummaa kanaa laamshessinee eenyummaa Oromoo fi tuffii inni nuuf qabuuf deebii laachuu qabna.kanaaf warroonni miidiyaa hawaasaa kanarra jirtan qeerrotti bilbiluun duula kanarratti akka hirmaatan jajjebeessaa.daandii kana muranii addaan kutuun ulfaatullee karaa isaa dhakaa fi mukkeenin bakka maratti cufuun tarkaanfii fudhachuun dirqama.hunduu amma danda’uun gahee isaa haa bahu.karaan baaburaa kuni cite taanan Itoophiyaanis Cittee Jirti.

Miidhaksaa Abbishuu

Harargee Biyya Tokkummaan Itti marge

“Harargee magaalaan Awwadaay jaarsummaa Ajaaiba goot, Akkuma beekkamu Caaltuu saanii jaarsummaaf gara harargee imaluun ni yaadatama.marii harar xumuranii magaalaa jiddu gala qabsoo Awwadaay dhufan. qeerroon kotteen jaarsummaa dabaan nu keessa ejjechuu hin qabdu jechuun lafa hanqisan.Achii baqattee gara haramaayaa dhaqanii achitti mariif jaarsota ofitti waaman.makiina federaalaan marsanii duraaf duuba bu’anii jaarsolii Awwadaay garas geysanii achitti mariirra turan.kun kan tahe kaleessa.Eda halkan immoo qeerroon warra jaarsumma jedhee haramaayaa oole san saree itti qalte tarkaanfii ajaa’ibaa irratti fudhatanii jir, Akkasuma daandii isaan saaqaniis deebisanii bakka 8 tti cufanii jiru.”
qeerroo Awwadaay irraa


“Guutuu Harargee, Arsii fi Baalee keessatti wanti hundumtuu cufaa dha. Karaanis hin jiru. Qeerroon eega gaafa ajjeechaa Hacaaluutii qabee manatti ol hn deebine. Kan irraa hidhan hidhanii kan hafe murteeffatee mootummaa hudhee qabee jira. Guutuu Oromiyaatiin nuu dirmadhaa, walirratti hin laallu nuu jedhiin.”


Harargee Biyya Tokkummaan Itti marge

“Harargee magaalaan Awwadaay jaarsummaa Ajaaiba goot, Akkuma beekkamu Caaltuu saanii jaarsummaaf gara harargee imaluun ni yaadatama.marii harar xumuranii magaalaa jiddu gala qabsoo Awwadaay dhufan. qeerroon kotteen jaarsummaa dabaan nu keessa ejjechuu hin qabdu jechuun lafa hanqisan.Achii baqattee gara haramaayaa dhaqanii achitti mariif jaarsota ofitti waaman.makiina federaalaan marsanii duraaf duuba bu’anii jaarsolii Awwadaay garas geysanii achitti mariirra turan.kun kan tahe kaleessa.Eda halkan immoo qeerroon warra jaarsumma jedhee haramaayaa oole san saree itti qalte tarkaanfii ajaa’ibaa irratti fudhatanii jir, Akkasuma daandii isaan saaqaniis deebisanii bakka 8 tti cufanii jiru.”
qeerroo Awwadaay irraa

Miidhaksaa Abbishuu