Kan Maatii fi Deeggartoota keenya Hidhe, Nuuf kophaatti Haqa Barbaaduu hin Danda’u

“Kan Maatii fi Deeggartoota keenya Hidhe, Nuuf kophaatti Haqa Barbaaduu hin Danda’u”

Hirmaattota Dhaddachaa Galmee Obbo Jawaar Mohammadfaa irratti hirmaachuuf garas dhaqanii, Dhaddachi cufaa ta’u dhaga’anii deebi’an keessaa kanneen baayyina 50 ol ta’an Restooraantii Kakuu Maammee keessaa ukkaamfamuun dhaga’ame.
 
Namni bakka sana ture akka OMN-tti himetti, namoota dhaddacharratti hirmaachuuf dhaqan keessaa kanneen Dhaddacha seenuun akka hin danda’amne dhaga’anii gara Reestooraantii Kakuu Maammeetti goruun ciree nyaachaa turan, poolisii Finfinneetiin qabamuudhaan waajjira poolisii Kutaa Magaalaa Lidataatti geeffamaa akka turan ijaan arguu OMN-tti himti.
 
“Namoota uffata siivilii uffatan afuriifi poolisoota Magaalaa Finfinneetu ol seenee, fayyadamtoota Hoteela Kakuu maammee kan akka carraas ta’e itti yaadee uffata Keelloo uffate mara qabanii ba’an” jechuun kan himtu maddi OMN kun, namootni qabaman irra jireessaan utuu Ciree nyaachaa jiranii dirqamaan bakka sanaa harkifamanii akka ta’e himti.

“Kan Maatii fi Deeggartoota keenya Hidhe, Nuuf kophaatti Haqa Barbaaduu hin Danda’u” Galmee Jawaar Mohammad faa!! Himatamtoonni galmee Jawaar Mohammad faa gochaa waraanni mootummaa “Keelloo Uffattaan” jechuun maatii fi deeggartoota isaanii irratti fudhate mormuun dhadhacha har’aa lagatanii jiru.
Haga gochaan dararaa kun dhaabbatuttis “Mana Murtii” sana dhaggeeffachuu hin dandeenyu jechuun didanii jiran.

Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo Galmee Takkaaleny Mardaasaa’faa Jala Jiran N-16

Ilmaan Oromoo galmee Takkaaleny Mardaasaa jalatti waamaman baay’inni isaanii 16 tahan Roobii borii Amajjii 27/2021 Mana Murtii Olaanaa Federaalaa naannoo Caffee Tumaatt (Lidataatti) dhiyaatu.
Ilmaan Oromoo kunneen erga hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii saddeet ol kan tahe yoo tahu yeroo ammaa kana mana hidhaa Qilinxoo keessatti dararama hamaaf saaxilamaa jiraachuus barameera.
Isaaniis:-
1. Takkaaleny Mardaasaa Birruu
2. Abshiroo Kadir Gosaa
3. Gadaa Bultii Tafarraa
4. Farrajaa Geetachew Moosee
5. Falmataa Girmaa Tolaa
6. Bulchinsaa Balaay Likkee
7. Taarikuu Abdiisaa Garbaa
8. Abdii Kumsaa Itichaa
9. Tsaadiq Kaliif Adam
10. Abbubakar Abdallaa Hasan
11. Caalaa Usmaa’el Mohaammad
12. Abbuu Lammaa Margaa
13. Gargaaraa Prof. Bayyanaa Ruudaa
14. Abdii Boggaalee Yuusuuf
15. Addunyaa Keessoo Adeeroo
16. Moohaa Abdiisaa Miijanaa
yoo tahan guyyaa boruu ragaa Abbaa Alangaa dhagahuuf kan beellamaman. Abbaan Alangaa ragoolii dhiyeeffachuuf beellama armaan durarratti dhiyeeffachuu waan dadhabeef ammas guyyaa boriitti akka ragoolii isaa dhiyeeffatuuf manni murtii ajaja kennee ture.
Hidhamtootni kunneen waggaa tokkoo fi baatii saddeetii oliif yakka tokko malee malee ilaalcha siyaasaan, waan miseensota ABO tahan qofaaf hidhamanii dararamaa jiru.


Mee “hoogganaan pooliisii federaalaa poolisoota digdami meeqa ajjeesiseera” gurbaan jedhe sun biyya laphee dhiibee nagaan bahee itti galutti uffata keelloo uffattan jedhanii Oromoo hidhuun maal jechuudha? Mormiin nagaa kana caale kan akkamiiti? Oromoo ta’uun qofti yakka ta’ee amma yomiitti itti fufna? Warra OPDO kana jechuma ittin ibsantu nama rakkisa. Yoomuma sammuun isaanii gaaffii isaan gaafata jarana? Safuu!