Kan biyya of harkaa qabu nama isaa akkanatti sirna gaggeessaa ho’aa ta’e masqal addabaabaayitti taasisee 4 kiilootti (Silaassee kaateedraal) awwaallata.

Kan biyya of harkaa qabu nama isaa akkanatti sirna gaggeessaa ho’aa ta’e masqal addabaabaayitti taasisee 4 kiilootti (Silaassee kaateedraal) awwaallata. Sanuu EBCn live dabarseefi. Jaarsi kun naannoo Amaaraatti dhalatan. Gootni saba miiliyoona shantamaa biyya of harkaa hin qabne ammo ganda xiqqoo keessatti kabaja dhoowwamee awwaalama. Sanuu gootichi Haacaaluu Hundeessaa ija barbadaa diina dura dhaabatee onnee itti horee nama isaan godhe! Mee kana eenyutu amana?!! Kun Oromoof du’a lammataati!