Kaleesa galgalga Weelisaa Caalaa Bultumee Finfinnee

Kaleesa galgalga Weelisaa Caalaa Bultumee Finfinnee naannoo mana isaati baajaajiin hordofuun isaas dhahani konkolata isaas cacabisaanii jiru maal jechu dha
Dubbiin kun?

Massii Sanyii Fayisa Lelisaa


Kaleesa galgalga Weelisaa #Caalaa__Bultumee Finfinnee naannoo mana isaati baajaajiin hordofuun isaasi dhahani konkolata isaasi cacabisaan jiru! midhaan hamman isaa irra gahe hin jiru! dura Dadhii , dhenagadda Funyee ,har’a kan Caalaa,boru…?

Caalaan baga lubbuun nuuf hafe!
Haala yaaddessaa akkasiin garuu nagaan waliin socho’uun ni ulfaata!

Dheengadda waltajjii OPDO irratti sababa inni jijjiirama sobaafi fakkeessaa faarsuu didee ajjeefamuu qabaa? Dhugaa dubbatee hin jiraatuu namni!?


Dubbiin kun salphaa isinitti hin fakkaatin. Qaama gurmaa’etu kana taasisa.
Hanga ammaatti namoonni beekamoon afur miidhamaniiru. Lama ni ajjeesani. Lama immoo miidhaa qaamaa fi qabeenyaa irraan geessisani.
1. Daadhii Galaan meeshaan ajjeesan
2. Cawwaaqa Yaaddessaa konkolaataan ajjeesani
3. Funyee ykn massaluu konkolaataa caccabsan
4. Caalaa Bultumee konkolaataasaa hordofanii miidhaa qaamaa irraan gahani.
Abbaan dabaree eenyu laata immoo boru.
Wabiin keenya yaa Oromoo finfinnee keessatti maali?
Falli maal ta’uu qaba jettu?

1 Comment

  1. Namoota ijaaramanii waan kana raawwatan ijaaramanii hadamsanii tarkaanfii isa dhumaa laachuufii mallee falli biraa hinjiru.
    Galatomaa.

Comments are closed.