Kaffalo Teffarra was deliberately mutilated by TPLF’s security forces after arrest This is high level evidence of systematic use of excessive force

Kaffalo Teffarra was deliberately mutilated by security forces after arrest This is high level evidence of systematic use of excessive force  force and arbitrary detentions against innocents.

የማእከላዊ ግፍ እንዲህ ይናገራሉ። የዘር ፍሬው በአረመኔዎች የተኮላሸው አበበ ካሴ

ቀጥቅጠው ቀጥቅጠው ሁለት እግሮቹን አሳጥተው በዊልቸር እንዲሄድ ያደረጉት ከፍያለው ተፈራ የግፉን ጣራ እንዲህ ያስረዳል።ይህን ቪዲዮ ሳይ በእነኛ አውሬዎች ላይ ያለኝ ጥላቻ!! ቂም!! እጅግ ጨምሯል!!


Gaaffi fi deebi kaffaloo Tarrafa wajjini gidara mana hidhaatti irraa gahaa ture ilaalchise goonef kana dhaggeffadha


This is Oromia. This case is credible report of brutality. Kaffalo Teffarra was deliberately mutilated by security forces after arrest This is high level evidence of systematic use of excessive force and arbitrary detentions against innocents.
==================
Gochi hamaa dhala Oromoo irratti raawwatame kun ragaa dhaabbataa dha. Abadan dagatamuu hin danda’u. Nama nagaa qabanii qaama irraa cicciruun akkanaa jaarradhuma kana keesatti raawwaate. Warri gocha kana raawwate amma illee boonee jiraataa jiru; kan qaamni irraa ciccirame immoo godaannisa baatee jiraata….
Kaffaaloo Taffarraa, Gumaan kee Bilisummaa Oromoon akka deebii argatu shakkiin hin jiru!!


Injifanneerra. (Lammii Beenyaa tiin )

Wayyaaneen nu maseensuuf turte. Nan yaadadha Muddee 2006 keessa Mallas Zeenaawwii Paarlaamaa keessatti nutti dhaadate. “Namoota Finfinnee keessa maadheffatanii nu jeeqaa jiran harka isaanii irraa ciiccirra” jedhe. Torban osoo hin guutiin Operation nutti bantee hedduu keenya hiite. Nuti hidhamnee baatii muraasa booda Injiinar Masfin fi Injiinar Tasfaahun biyya ollaarraa butamuu isaanii dhageenye. Yeroo sanatti nuti warri mana hidhaa jirru heddu gaddine. Qabsoo Qeerroo eegalle sun akka malee nu jalaa gufata jennee yaadne.

Waggaa tokko booda Nimoonaa Xilahun fi gareen isaa hidhaman. Yeroo nuti hidhamne sana Nimoonaanfaa hojii eegalame jabeessanii itti fufan. Mana hidhaa keessatti illee kanuma nuuf gabaasan.

Mana hidhaa keessatti Nimoonaa fi Tasfaahuun nu jalaa wareegaman. Gootota dhabuu hin malle qarriffaan diinaa nu jalaa nyaate. Kanneen akka Kaffaaloo Tafarraafaa ammoo luka lamaan irraa kutanii qaama hir’isan. Kun hunduu akka nuti maseennuuf ture. በእንቅጩ መቅጨት ነው nuun jette Mallas. Kichuutti nu kuttee firii malee nu hambisuuf turte. Nuti garuu kichuuttis hin citne, hin maseennes. Irra aanne. Ijoolleen naamusni qabsoo Injiinar Tasfaahuun, Injiinar Masfiin, Nimoonaa Xilaahuun, Gaaddisaa Hirphaasaafaa barsiisan akka salphaatti kan firii malee dafee cooligu hin turre.

Qabsoon akka dullaa walitti kennamaa as geesse injifannoo waaraatti dhihaatte. Warri nu maseensuuf abbale ofiif maseene. Warri kichuutti nu kutuuf arraba darbe ofii cite. Tokkoo tokkoo deemsa keenyaatti lubbuu qaqqaalii gabbaruuf dirqamnus dhumarratti garuu injifanneerra. Deemsa dheeraa, obsa fixachiisaa, takkaa firri nama dagataa, takkaa hiriyaan nama gataa, takkaa jaalli nama gana.

Maaliif akka qabsaa’ame amma namuu hubateera. Kan qabsaa’ame aangoo argachuuf miti. Kabaja ummata keenyatti deebisuuf ture. Akka namaatti jiraachuu, akka sabaatti ammoo waan nu madaalu argachuuf ture. Qabsoo keenyaan halagaarra aannee jirra. Obboloonni keenya kaleessa halagaa waliin turan, har’a kanneen gaabbanii gaaffii keenyaaf beekamtii kennan ni jajjabeessina. Garuu obboloonni keenya gaaffii keenya kaleessaaf har’a beekamtii kennan qaama gaaffii sana utubee as gaheefis beekamtii kennuu qabu. Oromiyaan ilma gudeedaa fi ilma guddisaa hinqabdu. Akkuma obboleessi kiyya tokko ganama Adaamaa irraa barreesse Oromiyaa har’aa keessa bosonaaf faayaa ta’uu barbaadee kan ala buluu filate hin jiru.

Jaarmiyaan kaleessa sirna kanaan yakkamee fi sirna kanaan dhiibame har’a kabaja gonfachuu qaba. Dallaa diinummaa halagaan obbolaa lamaan gidduutti ijaare cabuu qaba. Dallaa diinummaa kana kan cabsu numadha. Dallaan diinummaa halagaan ijaarame osoo hin cabiin, ilaalchi kaleessa halagaan itti dhimma bahaa ture osoo hin gatamiin Oromoon inni aangoo qabatee Oromoo isa kaan yoo yakke deemsi akkasii Oromiyaa hin ceesisu. Osoo hin fagaatiin duubatti sigigaanna. Dhibeen ammaa kun buruqfamee kan cabes cabe, kan afuufames tarsa’ee wal’aanamuu feesisa. Gad taa’amee dhimma Oromiyaaf furmaata kennuun amma.

Injifanneerra. Warra nu maseensuuf abbale maseensinee jirra. Waan hundaa irra aanne. Kan darbe barnoota nuuf haa ta’u, kan fuulduraa ammoo mariin kallattii kaa’uun dirqama.

Nagaan!

Via: Faajjii Dhugaa