Juwaar Abdusamad Mummee waraana Abiy kan humna addaa Oromiyaa jedhamuun amma waregame.

Anaaniyaa!
Juwaar Abdusamad Mummee waraana Abiy kan humna addaa Oromiyaa jedhamuun amma waregame.
Juwaar jiraataa aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raafuuti.
Juwaar abbaa ilmaan afurii ture;
Juwaar keenay Lubbuun kee nagaan haa boqotu; kaayyoo ati wareegamteef galmaan ni geenya!!


Nuti ayyaana Habashaa fi gabroonfattootaa kabajuuf yeroo hin qabnu; kan kabajnu kunoo qabsoo keenya gara bilisummaatti nu geessuu dha.
Aadaa fi ayyaana gabroonfattootaa kabajuun guyyaa gabrumama ofirratti dheeressuu dha!

ABO jibbanii keessaa bahuun ni dnada’ama. ABO jibbanii diiguuf yaaluun garuu gatii nama kaffalchiisa.Warri seera dhaabichaatiin masakamuu hin barbaadne, bakak galtumama barbaaddanitti ofiif gala. Dhaaba lubbuun gootota meeqaa itti wareegame fuutanii galtummaa galuu hin dnadeessan!!
Kana booda waliif hiluun hin jiraatu; gantuu fi galtuun diina ummata Oromoo ti!
Nagaatti, gargar galleerra!!

Itoophiyaa fi Oromoo : Muuxannoo Waraanaa Waliif Kaan Irratti Qaban.
Uummati Oromoo aadaa lolaa bulchiinsa Gadaa, Abbaa Duulaan hoogganamu qaba.
Muuxannoo lolaa kana qabaachaa Manzoota wajjin wal waraansa waggoota dhibba afurii geggeessuun isaa ni beekama.
 
Seenaa waraana Oromoon dabarse keechaayis inifannoon MATAKKOO BOOJI’AA (kaan BORJAA) jedhu, Manzoota irratti qabaachaa ture ni beekama.
Akkuma kana Oromoon wal dhabdee lolaa DANGAA fi OBAA jaarsummaan fixachaa kan turedha.
Adeemsaan ammoo Impaayera Itoophiyaatti falmaa hadha’aa booda itti makamuun isaa ni hubatama.
 
Maarree, muuxannoo gahumsii fi hanqinni Waraaana Oromoo kun ilaalamuu fi qoratamuun muuxannoo waraana ammaaf barbaachisaadha.
Impaayerii Itoophiyaa Erga Oromoon Maccaa Tuulamaa waldaan hundeessee qabsootti seenee, lola keessoo fi biyyoota ollaa keessummeessitee jirti.
Fakkeenyaaf, lola Somaaliyaa, lola Ertiraa wajjinii fi Alshabaab maqaa jedhuun boodas deebiin Somaaliyaa waraantee jirti.
 
Gamuma kanaan cinatti, Waraanni Bilisummaa Oromoos hanga kana falmaarra jira.
Yeroo ammaa kana ammoo WBO fi RIB Itoophiyaa wal waraanaa jiru.Mata duree kana kanin kaaseefis dhimmoota armaan gadiitifi.
1) Waraanni Itoophiyaa Baadimmee akkamiin injifate?
2) Waraanni Itoophiyaa Kaampii Baadimmee diigus Tsoroonaa irratti garuu milkaa’ina barbaadamu odoo hin fidin hafee ture.Kanaafis waraanni Shaabiyaa malkaa cehee humna Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachaa tureera.
 
Yeruma kana waraanni Itoophiyaa gama Tsoronaan jiru, waraana Izii giddu galaa humni baay’een itti hirmaate tahuu yeroo hubatan waraanni Shaabiyaa gara Baadimmee iddoo itti iniifatamaniitti deebi’uun waraana marroo lammataa jalqabanii ture.
Yeroo kanatti, durumaan waraana Shaabiyaatti seenuun dura humni mootummaa Itoophiyaa “AJAJA GIDDU GALEESSAA yookaan CENTERAL COMMAND” dhaabanii akka Shaabiyaan oftuulummaasaarraa lammata hin bayyanannetti rukunna ejjennoo jedhuun humni kun gama hooggantoota waraanaa fi Fotolikaa irraa ijaaramee ture.
Isaanis
 
1) Ministira Muummee Mallas Zeenaawii
2) Barreessaa waajjira AWDUI yeroo sanii Tawaldee Walda Maaram
3) Ita maajor Shuumii Tsaadiqaan Gabra Tinsaay
4) Ajajaa humna qilleensaa Abbabee Taklahaymaanot
5) Ministeera Waraanaa Tafarraa Waalwaa
6) Ministira Waraanaa Duraanii yeroo sanaa Siyyee Abrahaa
7) Gaafatamaa Tikaa Birlii Waraana Itoophiyaa Jeneraal Abbaa Duulaa Gammadaa fi
8) Getaachoo Asaffaa barreessaa tahuun ajaja giddu galeessaa kana tahanii turan.
 
Egaa humni qindaayaan kun, gama waraanaa fi dippiloomasii akkasumas fotolikaa ilaalchisuun injifannoo argamee fi boojuu isaan qaqqabe irratti marii taasisaa turan.
Yeroo ammaa kanas, WBOn waraana waggoota lamaa kanaan inifannoo Xinnsammuu fi sabboonummaa Oromummaa dagaagsuu danda’ee jira.
Haa ta’u malee, galmaa fi fedhii uummata Oromoo guutuudhaaf waraana guddaa fi adeemsa gaara dheeraatu fuula isaa dura jira
 
Mootummaan Itoophiyaa INJIFATAMA WARAANA BILISUMMAA OROMOOTIIN isarra gahe kana irraa damdamatee injifannoo galmeessee SABBOONUMMAA OROMOO kana dhaamsuuf muuxannoo fi gorsa ogeeyyii waraanaa buleeyyii kanneen irraa dhimma itti bahuu danda’a.
 
– Waraanni Bilisummaa Oromoos gama isaatiin injifannoo waggoota lamaa qorachaa ciminaaf hanqina isaa sakatta’uutti ammumaa fuulleffachuu qaba.
Sababnisaa Mootummaan Itoophiyaa tooftaa fi tarsimoo waraanaa muuxannoo biyya ollaa fi wantoota isaaf malanitti dhimma bahuuf socho’uu mala waan ta’eefidha.

WARAANNI BILISUMMAA OROMOOS gama isaatiin gamaggama isaa fi injifatamaa fi injifannoo guyyaan isa muudachaa oolu gamaggamuun INJIFANNOO WALABUMMAA GALMEESSUUF SOCHO’UU QABA.


ABO keessatti walii obsuun duudhaa hundee guddaa qabu. Garuu, obsi kamiyyuu kaayyoo dhaabichaa kan miidhu taanaan bira hin darbamu!
Dhaaba keenya balaa kamirraa iyyuu ittisuuf duubatti hin deebinu! ABOn Haa Lalisu!!


Haacaaluu nyaatanii Qeerroo fi Qarree teenya ibbidaan akhaayaa…Dubartoota teenya gudeedaa tumaa hidhaa hogantoota kheenya ukkamsanii ofii Finfinnee irraa amata haarayaaf dhiichisaa jiru!
Madaa hin irranfanne


የክብር ማስታወሻ: ለአባትና ልጁ!
የሃጬ ወላጅ አባት አቶ ሁንዴሳ ቦንሳ 2020 ንግግር
“ኦሮሞ ማለት ስም ብቻ አይደለም። ኦሮሞ ጀግና ነው። ይህች አገር ደግሞ የኦሮሞ ነች። አባቶቻችን አያቶቻችን እንደነገሩን ይህች አገር የኦሮሞ ነች። የኦሮሞ አገር ነች። ኦሮሞ ደግሞ ጀግና ነው። ብዛትም አለው፤ ምሁርም አለው። ጀግንነትም አለው። አሁን ታዲያ አንዳንድ ተንኮለኞች እና ሙሰኞች በውሳችን ተሰግስገው ገብተው አገራችንን እያጠፏት ነው። እናም የኦሮሞ ወጣት ሆይ! የኦሮሞ ቄሮ ሆይ! በርቱና ታገሉ ላገራችሁ። አገራችሁን ውደዱ። እናት ማለት የራስ አገር ነች። ስለሆነም ለአገራችሁ በርትታችሁ ተፋለሙ! ላገራችሁ በደንብ ስሩ።”


Gaddumatti dhalannee gaddaa guddanne. ergan dhaladhee of beekee akka bara kanaa gaddees of jibbees hin beeku.
Kan lubbuu isaanii dhabaniif gadduunuu hin xiqqaannee ammas diraamaa siyaasaaf dhiiga uummata nagaa dhangalaasuu nurraa dhaabaa. hayyoota qabsaa’ota keenya hiitan nuuf hiikaa
Nu gaddisiistanii warra gadda leellisu nun godhinaa,
Nu boochistanii boossuu fi boochistuu nuun hin jedhinaa!!
Ittiiqaa Tafarii Warra Lolaa

Boolla shiraa hin qotin”qottus gad hin fageeysin jedhu.
Mardaasaa fi gareensaa boollicha shiraa ABOf qotaa bayan” keessatti ofiif dhidhimaniiti keeysaa bahuu rakkataa jiru!
Akka bukeeysitaniin isinummaan tolchaa nyaadhaa malee nuti waan isin waliin rakkannuufis hin qabnu.
 
Kaasahuun Nagaasaa(Haacaaluu Xiqqaa) “Maaf Wal Sakaalla” New Oromo Music 2020 《Official Music》