OromoStruggle-Failed job opurtunity plan in Oromia/OPDO

OromoStruggle-Failed job opurtunity plan in Oromia.

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal

Caamsaa 14-18/2009 ti magalaa Jimmaatti walgayiin Wajiroolee IMX sadarkaa Oromiya hundaa irmachise wa’ee hojii dhabdoota irratti mariin taasfamee ture.qar bil 6,000,000.00 ramadamee jedhame gara bu’ee hinbeekamu qarshiin warra kurfa’ee hanatee wali nyaachaa jiru.walqoon Oromiya qarshiin banki keessa hin jiru jechaa jiru.Fedal govt tiin bara dhuftuuf malee maallaqa hin qabu jedhee jira.warreen kurfa’aan business plani keenya alati hin fudhannu jechaa jiru.opdo n business plani alati amma ga’ee haa ga’uu iddoo hirate bara dhuftu kaffala jette.isayyuu qar 70,000.00 alti hin kennu jette.marii guyyaa afuriif Jimmaa ti ta’aameen mormii gudaatu ture hojeetootaa a kurfeessaa turani bira ka’aa ture……

1,sobnee jirachuun ammas itti fufee jira,wantii foya’ee hin jiru
2,karoorii dura karooraa jedhameef ega nuti rawwannee booda qarshiin hin jiru,karoora keessan hirsaa nuun jettanii kuni siridhaa ?
3,namoota business plan tilmaamaa qar miliona 500,000.00 n meeshaa ijaarsaa irratti kurfa’aani akamiin gad buufinee business plan alatti 70,000.00 fudhaa jennaa ?
4,kan sadarkaa gandaa fi Aanaa ti kurfa’ee kootaa Aanaa dhaaf ramadamee oliti waan ta’eef enyuti deebii kenna.?
5,dargaggoo oromiyaa keessa jiru hojii dhabaa hunda otoo kurfeesine qar biliona 20,000,000.00 otoo ramadamee ga’aa miti.
6,warreen mashiina irratti kurfa’aani deebiin hin jiru.

7,karoora kurfa’ee keessa %3 kan hin taaneef otoo hin beekamiin warrii dursee qarshii fudhatee ,akaataa kurfa’een qar 70,000.00 hanga 300,000.00 argataniiru.%97 kan ta’aan garuu qarshii 70,000.00 gad malee argachuu hin dandeessani akamiin jennee sobnaa ?isayyuu %60 ol kan ta’uu kan kurfa’ee keessaa qar ramdame waan wali hingeenyeef deebiin jiru /falli jiru maali ? Ijooleen dhagaan nu reebuu dandeesii.duraanuu waan hin jireetti maaliif ijoollee nu kufeefsitanii ?umna keessanii alatti maliif waan sobaa nu ajajuu ??kkf warreen sadarkaa Aanaa irra hojetanii gaaffii challenge ta’ee gaafachaa turaniru.garu kara oromiyaa deebiin kennamee hin ture.
Qabsoon keenya hanga bilisumaatti !