Fayyisaa Leellisaa: Jiruu biyya ambaa waggaa laman booda gara biyyaa deebii’uuf

Fayyisaa Leellisaa: Jiruu biyya ambaa waggaa laman booda gara biyyaa deebii’uuf

Atileetin Olompika irratti medaaliyaa Meetii argate Fayyisaa Leellisaan turtii waggaa lamaa booda gaafa Dilbataa Onkololeessa bultii 21 gara biyyaatti akka deebii’uu BBC’tti hime.

(bbcafaanoromoo)—-Atileet Fayyisaa Leellisaan rakkina siyaasaa isa mudateen leenjii taasisuu irrati illeen rakkinni waan mudataa tureef qabxiinsaa gadii bu’aa turuunsaa ni yaadatama.

Haala isa mudatee turee mo’achuun figiicha isaa itti fufuuf dhoksaadhaan ji’a tokkof Keeniyaa keessatti leenjii taasisaa turuu isaa BBC’tti hime.

”Keeniyaa (yeroon deemu) namattuu hin himne,” jedha Fayyisaan. Atileetichi erga Olompika Riyoo irratti ijoo dubbii ta’ee booda, bakka deemu hundatti miidiyaaleen isa hordofanis imalli isaa Keeniyaa keessaa garuu dhoksaatiin raawwate.

Bulchiinsa Arizoonaa bakka amma jiraatutti Fayyisaan leenjiin akka itti hin toliin himaa ture. Qabxiin isaa illee hanga durii ta’uu hin dandeenye.

Biyya galee leenji’uu waan hin dandeenyeef Keeniyaa bakka atileetonni ciccimoo keessaa bahanii fi Kaabsabit jedhamutti leenji’e jechuun hima.

Garuu, ”qaamni kiyya nabaruu dadhabee” jedha. Kanaaf, nyaanni sababa tokko. ”Isaan bira marqaa daalacha nyaachaan ture. Bishaan bishaan jedha,” jechuun dubbata.

”Waan isaan nyaataniin nyaadha. Waan isaan dhuganin dhuga. Gaafan torban gahu qaamni qaamuma isaanii nafakkaate qallatee jechuudha,” jechuun dubbate.

Boodarra humna dhabnaan nyaata jijjiiruu isaa kan himu Fayyisaan, atileetonni Itoophiyaa kennaa qabu malee akka jara Keeniyaa hin dhamahan jedha.

Fayyisaa Leellisaa Arizoonaatti, Yunaayitid Isteet

Fayyisaan qophii Maaraatoonii Tookiyoof gochuuf xumura baatii Amajjii bara 2018 eegalee ji’a tokkoof Keeniyaa ture.

Yeroos immoo Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo muddamaa labsamuun isaa ni yaadatama.

Maal taajjabe?

Atileet Fayyisaan Keeniyaatti waan jajjabeessaa arguu isaas hima.

”Ijoolleen keenya dandeettii cimaa qabu. Garuu, shaakalatu isaan hanqata,” jechuun cimina atileetota Keeniyaa hima.

Akka Fayyisaan jedhutti atileetonni Keeniyaa yoo xiqqaate guyyaa tokko keessatti 42km ni fiigu. Ganama 25km yoo fiigan galgala immoo 15km ni hojjetu jedha.

Atileetonni Itoophiyaa garuu, hunduu akkas miti jechuun hima. Atileetota ganama fiigani galgala rafan akka jiran dubbata.

Kuufama fageenya kiloomeetira dheeraa (mile age) atileetonni Keeniyaa ittin beekaman Itoophiyaatti akka hin agarre dubbata.

Kanaafuu, yeroo fiigichaa ”atileetonni Keeniyaa caalaatti oksijinii qabachuu waan danda’anif atileetota Itoophiyaa dursu,” jechuun taajjabbii isaa BBC’tti himeera.

Turtii waggaa lamaa booda Fayyisaa Leellisaan gaafa Dilbataa Onkololeessa bultii 21 gara biyyaatti akka qajeelu BBC’tti himeera.