Goota uwwisuun aadaa Oromooti:kan hidhamee bahe keenya,kan hidhaa jirus keenya,kan baqatee biyya Oromaatti dararamaa jirus keenya,kan har’a ummataaf falmaa jirus keenya

Goota uwwisuun aadaa Oromooti

kan hidhamee bahe keenya,kan hidhaa jirus keenya,kan baqatee biyya Oromaatti dararamaa jirus keenya,kan har’a ummataaf falmaa jirus keenya, hundumtuu keenya, adda addummaa hinqabnu,garaagarummaas hinqabnu, kanaaf waliif boonya.kun mana jireenyaa hayyicha keenyaa Dr mararaati.inni uwwisa keenya,nutis kanaaf isa uwwiisuu barbaanne,wal uwwisuun adaa keenya.

Gootni sabaaf qabsaawu kabaja hanganaa qaba lammii isaa biraa. Proud of you Dr.Marara!

Baga nagaan batee Dr. Mararaa Guddinaa ummataa keenya Goototaa Harargee irraa💪💪💚❤ 

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa


Harreen sammuun akka namaatti yaaddu haa dhabamtu malee namni akka harreetti yaadu baayyeedha,sammuun namaa, guyyaa guyyaan balfa qaama biraatiin irratti gatamu hunda xiinxalaan dhiqachuufi ufirraa tiksuu dirqama qabdi,akkuma dheengaddaa akkuma kaleetti har’as borus gad-jedhee bira darba kan jedhu durumaa namni isa bite hinjiru,ufumaa bitamee gurgurame jira malee,jaalakoo teettee oduu guduunfitee hiikaa hin olinii Ummata kee bira dhaabbadhu,namni uumamaan diina isaatuu yoo booji’e beela garaatiin hin adabu,saba kee bira dhaabbachuuf mala dhawaa hin oolin, yartuu ganda keessaa hinta’in,dhukkuba qeensaa!!!!yoo teetiif bulluqa taatee laaqamte, marqaafi maqaa dhiira kutattee xureessuuf olii gad hindhama’in, duruu dhamaatee,mee lubbuu jara duratti as bahan kanaafi sihii gola keessaa hususuuf fiiguu walitti madaali, nan irranfadhe malee silaafuu hobbaatiin duraanuu dallaa duubatti awwaalamti edaa!!!garaa gatuu!!!ati eennu inni eenyuuf gubata???Oromoo teenya Baale waa baayyee beelofte haa birmannu.

Via: Cush Land